3 W jaki sposób małżonkowie mogą ukształtować swój ustrój majątkowy?

3.1. Które przepisy mogą być zmodyfikowane w drodze zawarcia umowy, a które nie podlegają modyfikacjom? Jaki małżeński ustrój majątkowy można wybrać?

Zawierając umowę majątkową małżeńską małżonkowie mogą wprowadzić:

  • a) pełną wspólność majątkową, choć nie można wybrać tego ustroju, kiedy jeden lub oboje małżonkowie mają dzieci niebędące wspólnymi dziećmi małżonków. W ustroju tym całość obecnego i przyszłego majątku małżonków stanowi majątek wspólny, z wyjątkiem przedmiotów majątkowych wyłączonych przepisami prawa (art. 1732 k.c.). Wyłączeniu ze wspólnego majątku podlegają m.in. przedmioty majątkowe będące przedmiotem darowizny lub zapisu, jeżeli zastrzeżono ich wyłączenie z majątku wspólnego, prawa osobowe i pamiątki rodzinne o niewielkiej wartości pieniężnej (art. 1733 k.c.);
  • b) rozdzielność majątkową, która jest ustrojem obligatoryjnym przy zawarciu małżeństwa bez zakończenia procedur poprzedzających zawarcie małżeństwa lub kiedy przynajmniej jeden z małżonków ukończył 60 lat. W tym ustroju każdy z małżonków zachowuje władztwo nad całością jego obecnego i przyszłego majątku oraz prawa do tego majątku, którym może swobodnie rozporządzać (art. 1735 k.c.).
  • c) ustrój atypowy, co oznacza, że małżonkowie mogą wybrać ustrój posiadający cechy dwóch lub nawet trzech różnych małżeńskich ustrojów majątkowych.

3.2. Jakie są wymagania formalne i z kim się należy skontaktować?

Umowa majątkowa małżeńska musi zostać zawarta w formie dokumentu urzędowego sporządzonego przez notariusza lub dokumentu sporządzonego w urzędzie stanu cywilnego.

3.3. Kiedy można zawrzeć umowę i kiedy wchodzi ona w życie?

Umowa majątkowa małżeńska powinna poprzedzać zawarcie małżeństwa i wchodzi w życie bezpośrednio po zawarciu małżeństwa. Po zawarciu małżeństwa nie można zmienić małżeńskiego ustroju majątkowego.

3.4. Czy małżonkowie mogą zmienić istniejącą umowę? Jeśli tak, na jakich warunkach?

Nie, istniejąca umowa nie może zostać zmieniona przez małżonków.