4 Czy można bądź trzeba zarejestrować małżeński ustrój majątkowy?

4.1. Czy w Państwa kraju istnieje więcej niż jeden małżeński ustrój majątkowy? Gdzie?

Urzędy stanu cywilnego prowadzą rejestr małżeńskich ustrojów majątkowych (art. 180 i nast. kodeksu rejestru cywilnego). W przypadku zawarcia umowy małżeńskiej poprzedzającej zawarcie małżeństwa, w akcie małżeństwa powinna znaleźć się odpowiednia adnotacja. Akt małżeństwa podlega rejestracji w rejestrze cywilnym (art. 190 kodeksu rejestru cywilnego).

4.2. Jakie dokumenty są rejestrowane? Jakie informacje są rejestrowane?

Oprócz zgodności z wymogami ogólnymi, akt małżeństwa powinien zawierać m.in. adnotację, czy została zawarta umowa majątkowa małżeńska, odesłanie do danego instrumentu lub dokumentu zawierającego szczegóły przyjętego ustroju majątkowego oraz wskazanie rodzaju ustroju majątkowego, jeżeli jest to jeden z ww. ustrojów (art. 181 kodeksu rejestru cywilnego).

4.3. W jaki sposób i kto może uzyskać dostęp do zarejestrowanych informacji?

Rejestr cywilny jest jawny.

4.4. Jakie są skutki prawne rejestracji (ważność, sprzeciw)?

Po zarejestrowaniu umowy majątkowej małżeńskiej można się na nią powoływać wobec osób trzecich (art. 1711 ust. 1 k.c. i art. 191 ust. 1 kodeksu rejestru cywilnego).