5 Jakie są skutki rozwodu/separacji?

5.1. W jaki sposób dzielony jest majątek (prawa in rem)?

W razie rozwodu następuje podział wspólnego majątku małżonków. Najpierw wyodrębnia się składniki majątków osobistych małżonków. Następnie następuje spłata rekompensat i zobowiązań. Wreszcie każdy z małżonków otrzymuje połowę wspólnego majątku. Zasada równości udziałów ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza że wszelkie przewidziane odstępstwa są nieważne i bezskuteczne (art. 1730 k.c.). Nawet jeśli małżonkowie przyjmą ustrój pełnej wspólności, to w razie rozwodu otrzymują tylko to, co należy im się według ustroju wspólności ustawowej (art. 1790 k.c.).

Jeżeli małżonkowie nie osiągną porozumienia w kwestii podziału wspólnego majątku, podział przeprowadzi sąd. Jeżeli małżonkowie porozumieją się w kwestii podziału wspólnego majątku, to podział zostanie przeprowadzony w obecności notariusza lub w urzędzie stanu cywilnego.

5.2. Kto odpowiada za istniejące zobowiązania po rozwodzie/separacji?

W trakcie podziału wspólnego majątku dzielone są również wspólne zobowiązania. Taki podział jest skuteczny wobec wierzycieli jedynie wówczas, gdy wyrażą na to zgodę.

5.3. Czy małżonek ma prawo do żądania wypłaty wyrównania?

Jeśli wartość aktywów otrzymanych przez małżonka na skutek podziału majątku przekracza należny mu udział, małżonkowie mogą uzgodnić sposób wyrównania – w naturze lub w formie płatności. W przypadku płatności jej kwotę oblicza notariusz według wartości aktywów, zobowiązań oraz udziałów każdego małżonka we wspólnym majątku. Jeśli małżonkowie nie zdołają osiągnąć porozumienia, o sposobie wyrównania rozstrzygnie sąd.