3 W jaki sposób małżonkowie mogą ukształtować swój ustrój majątkowy?

3.1. Które przepisy mogą być zmodyfikowane w drodze zawarcia umowy, a które nie podlegają modyfikacjom? Jaki małżeński ustrój majątkowy można wybrać?

Małżonkowie mogą wybrać wspólność ustawową, wspólność umowną lub rozdzielność majątkową. W ustroju wspólności umownej małżonkowie mogą rozszerzyć lub ograniczyć zakres wspólności, uregulować sposoby przyszłego podziału wspólnego majątku lub określić, które czynności zarządu wymagają zgody obojga małżonków. Jeśli małżonkowie zaprowadzą ustrój rozdzielności majątkowej, to każdy z małżonków zachowuje majątek, który posiadał przed zawarciem małżeństwa, oraz staje się wyłącznym właścicielem aktywów, które samodzielnie nabył w czasie trwania małżeństwa. Niezależnie jednak od wybranego małżeńskiego ustroju majątkowego małżonkowie nie mogą wprowadzać odstępstw od podstawowych unormowań ustroju zawartych w art. 313–328 kodeksu cywilnego.

3.2. Jakie są wymagania formalne i z kim się należy skontaktować?

Umowa majątkowa małżeńska przewidująca inny ustrój niż wspólność ustawowa wymaga uwierzytelnienia przez notariusza, gdyż inaczej taka umowa jest dotknięta bezwzględną nieważnością.

3.3. Kiedy można zawrzeć umowę i kiedy wchodzi ona w życie?

Umowa majątkowa może poprzedzać zawarcie małżeństwa i wówczas wywołuje skutki dopiero od dnia zawarcia małżeństwa. Umowa majątkowa małżeńska może również zostać zawarta w czasie trwania małżeństwa i wówczas wywołuje skutki od dnia jej zawarcia (art. 330 kodeksu cywilnego).

3.4. Czy małżonkowie mogą zmienić istniejącą umowę? Jeśli tak, na jakich warunkach?

Zgodnie z art. 369 kodeksu cywilnego jeżeli małżeństwo trwa od co najmniej roku, małżonkowie mogą zastąpić istniejący ustrój majątkowy innym ustrojem bądź wprowadzić zmiany do istniejącego ustroju, postępując zgodnie z wymogami materialnymi i formalnymi obowiązującymi przy zawieraniu umów majątkowych małżeńskich.