5 Jakie są skutki rozwodu/separacji?

5.1. W jaki sposób dzielony jest majątek (prawa in rem)?

W razie rozwodu ustaje małżeński ustrój majątkowy. Następuje to z datą wniesienia pozwu rozwodowego, chyba że małżonkowie wystąpią do sądu lub organu orzekającego o rozwodzie o stwierdzenie ustania małżeńskiego ustroju majątkowego z dniem faktycznej separacji małżonków (art. 385 kodeksu cywilnego). Wówczas następuje podział wspólnego majątku na podstawie porozumienia małżonków, a w razie braku porozumienia podział przeprowadza sąd. Podział przeprowadza się na podstawie orzeczenia sądu lub dokumentu sporządzonego w formie aktu notarialnego (art. 320 kodeksu cywilnego). W przypadku ustania wspólności ustawowej lub umownej, majątek zostaje podzielony jak następuje: każdy z małżonków zachowuje swój majątek osobisty, a wspólny majątek wraz ze zobowiązaniami zostaje rozdzielony na oboje małżonków. Udział przypadający każdemu z małżonków ustala się według wkładu w nabycie wspólnego majątku oraz według udziału małżonka w wykonaniu wspólnych zobowiązań (art. 357 kodeksu cywilnego). Pracę wykonywaną przez każdego z małżonków we wspólnym gospodarstwie domowym oraz przy wychowaniu dzieci uważa się za nakłady na pokrycie kosztów małżeństwa (art. 326 kodeksu cywilnego).

5.2. Kto odpowiada za istniejące zobowiązania po rozwodzie/separacji?

W trakcie rozwodu zobowiązania zostają podzielone w sposób uzgodniony przez małżonków. W razie braku porozumienia zobowiązania dzieli sąd.

5.3. Czy małżonek ma prawo do żądania wypłaty wyrównania?

Jeżeli wskutek podziału wspólnego majątku przedmioty majątkowe, które przypadły małżonkowi, przekraczają wartość jego udziału ocenianego według stopnia przyczynienia się do nabycia tych przedmiotów majątkowych, to współmałżonek ma prawo żądać zapłaty sumy pieniężnej tytułem wyrównania. Niezależnie od tego małżonek, który nie ponosi winy za rozkład pożycia, a doznał uszczerbku z powodu ustania małżeństwa, może dochodzić odszkodowania od drugiego małżonka. Jeżeli na skutek rozwodu dojdzie o znacznego pogorszenia warunków życiowych powoda, małżeństwo trwało przez co najmniej 20 lat, a rozwód nastąpił z orzeczeniem wyłącznej winy pozwanego małżonka, to małżonkowi powodowi przysługuje jeszcze wyższe odszkodowanie (art. 388 i 390 kodeksu cywilnego).