9 Do jakiego organu należy się zwrócić w przypadku sporów lub innych kwestii prawnych?

Poza zakresem rozporządzenia 2201/2003, zgodnie z przepisami o właściwości międzynarodowej zawartymi w rumuńskiej ustawie o prawie prywatnym międzynarodowym nr 105/1992, sądom rumuńskim przysługuje wyłączna właściwość w sprawach o ustanie, unieważnienie i stwierdzenie nieważności małżeństwa oraz w innych sporach miedzy małżonkami (oprócz sporów związanych z nieruchomością położoną za granicą), jeżeli małżonkowie posiadają miejsce stałego pobytu na terytorium Rumunii w chwili wniesienia pozwu (miejscem stałego pobytu jest miejsce określone przez osobę jako jej główne miejsce zamieszkania), a co najmniej jeden z małżonków jest obywatelem rumuńskim lub bezpaństwowcem. Sądy rumuńskie są również właściwe we wszystkich sprawach związanych z nieruchomością położoną na terytorium Rumunii.