3 W jaki sposób małżonkowie mogą ukształtować swój ustrój majątkowy?

3.1. Które przepisy mogą być zmodyfikowane w drodze zawarcia umowy, a które nie podlegają modyfikacjom? Jaki małżeński ustrój majątkowy można wybrać?

Po zawarciu małżeństwa małżonkowie mogą zawrzeć umowę o rozszerzeniu lub ograniczeniu ustawowej wspólności majątkowej.

Rozszerzenie wspólności oznacza uzgodnienie przez małżonków, że w skład majątku wspólnego będą wchodzić również przedmioty majątkowe, które w innym przypadku zaliczałyby się majątków odrębnych małżonków (m.in. przedmioty majątkowe nabyte tytułem darowizny, w drodze dziedziczenia bądź celem zastąpienia przedmiotów nabytych przed zawarciem małżeństwa). Ograniczenie wspólności oznacza uzgodnienie przez małżonków, że określone składniki majątku wspólnego (m.in. zwroty, pożytki z i przyrosty wartości przedmiotów majątkowych należących wyłącznie do jednego z małżonków) zostaną wyłączone ze wspólnego majątku.

Podobnie małżonkowie mogą umówić się co do zarządu wspólnym majątkiem (§ 143a ust. 1 OZ), mogą na przykład ustalić, że zarząd majątkiem wspólnym lub określonymi przedmiotami majątkowymi będą sprawować bądź oboje małżonkowie, bądź tylko jeden z małżonków. W razie rozporządzenia przez jednego z małżonków przedmiotem majątkowym wyłączonym ze wspólnego zarządu, jego współmałżonek nie może podnieść zarzutu nieważności rozporządzenia. Zmiany ustawowego zakresu wspólności dotyczą wyłącznie przedmiotów majątkowych nabytych po zawarciu umowy.

Małżonkowie mogą umówić się na zaprowadzenie rozdzielności majątkowej z odroczoną wspólnością, co oznacza, że wspólność nie następuje aż do czasu ustania małżeństwa. Wówczas umowa nie zmienia zakresu wspólności majątkowej, lecz czas jej nastania. W czasie trwania małżeństwa każdemu z małżonków przysługuje wyłączna własność przedmiotów majątkowych, a dopiero w chwili ustania małżeństwa wszystkie rzeczy i prawa tworzą wspólny majątek, który następnie podlega podziałowi.

3.2. Jakie są wymagania formalne i z kim się należy skontaktować?

Do zawarcia, zmiany lub rozwiązania umowy majątkowej małżeńskiej wymagana jest forma dokumentu urzędowego sporządzonego przez notariusza.

3.3. Kiedy można zawrzeć umowę i kiedy wchodzi ona w życie?

Prawo słowackie nie przewiduje umów przedmałżeńskich. Zatem umowę majątkową małżeńską można zawrzeć dopiero po zawarciu samego małżeństwa. Jeżeli taka umowa dotyczy nieruchomości, to staje się skuteczna dopiero po jej zarejestrowaniu w kadastrze nieruchomości.

3.4. Czy małżonkowie mogą zmienić istniejącą umowę? Jeśli tak, na jakich warunkach?

Umowę można zmienić w dowolnej chwili w czasie trwania małżeństwa. Dla ważności umowy zmieniającej również wymagana jest forma dokumentu urzędowego sporządzonego przez notariusza.