9 Do jakiego organu należy się zwrócić w przypadku sporów lub innych kwestii prawnych?

W sprawach o rozwód, unieważnienie małżeństwa bądź stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, właściwy jest sąd, w którego okręgu małżonkowie posiadali ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli przynajmniej jeden z małżonków wciąż zamieszkuje w tym okręgu. Jeżeli nie da się ustalić takiego sądu, to właściwy jest sąd o właściwości miejscowej ogólnej dla pozwanego, a jeżeli nie da się ustalić takiego sądu, to właściwy jest sąd o właściwości miejscowej ogólnej dla powoda [§ 88 Občianskeho súdneho poriadku (OSP) – kodeksu postępowania cywilnego]. Sądem o właściwości miejscowej ogólnej jest sąd, w którego okręgu dany obywatel posiada miejsce zamieszkania, a jeżeli dany obywatel nie posiada miejsca zamieszkania, to sąd, w którego okręgu obywatel przebywa.

W sprawach o podział wspólnego majątku lub dotyczących innego majątku małżonków po rozwodzie, bądź o rozwiązanie wspólnie zawartej umowy najmu mieszkania, właściwy jest sąd, który orzekał o rozwodzie. W sprawach małżeńskich sądy słowackie mają właściwość międzynarodową, jeżeli co najmniej jeden z małżonków jest obywatelem Republiki Słowackiej. Jeżeli natomiast żaden z małżonków nie jest obywatelem słowackim, to słowackie sądy są właściwe wówczas gdy:

  • przynajmniej jeden z małżonków zamieszkuje na terytorium Republiki Słowackiej, a orzeczenie sądu słowackiego może zostać uznane w państwach pochodzenia obojga małżonków;
  • co najmniej jeden z małżonków zamieszkiwał na terytorium Republiki Słowackiej przez dłuższy czas; lub
  • w sprawach o unieważnienie małżeństwa, wówczas gdy oboje małżonkowie zamieszkują a terytorium Republiki Słowackiej (§ 38 ZMPS).