1 Jakie jest prawo właściwe?

1.1. Jakie prawo ma zastosowanie do majątku par? Jakie kryteria/zasady są stosowane do określenia prawa właściwego? Które międzynarodowe konwencje muszą być przestrzegane w poszczególnych państwach?

Stosunki osobiste i majątkowe małżonków reguluje prawo państwa, którego małżonkowie są obywatelami. Jeśli natomiast są obywatelami różnych państw, stosuje się prawo państwa ich stałego pobytu. W przypadku gdy małżonkowie są obywatelami różnych państw i nie posiadają miejsca stałego pobytu w tym samym państwie, stosuje się prawo państwa, na którego terytorium posiadali ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Jeżeli według tych reguł nie da się ustalić prawa właściwego, to stosuje się prawo państwa, z którym małżonkowie są najściślej powiązani (art. 38 ust. 1 ustawy o międzynarodowym prawie prywatnym i procesowym).

Podobnie stosunki majątkowe między partnerami utrzymującymi pożycie bez związku małżeńskiego reguluje wspólne prawo ojczyste. Jeśli natomiast partnerzy są obywatelami różnych państw, stosuje się prawo państwa, w którym posiadają wspólne miejsce zamieszkania.

W przypadku gdy małżonkowie zawarli umowę majątkową, podlega ona prawu właściwemu dla ich stosunków majątkowych w chwili zawarcia umowy.

Obowiązują dwustronne umowy o międzynarodowej pomocy prawnej zawierające normy kolizyjne dla małżeńskich stosunków majątkowych, zawarte z: Czechami, Francją, Mongolią, Polską, Rosją, Rumunią, Słowacją oraz Węgrami (zob. http://www.mp.gov.si/).

1.2. Czy małżonkowie mogą wybrać prawo, które ma do nich zastosowanie? Jeśli tak, jakie zasady obowiązują przy takim wyborze (np. prawa, które można wybrać, wymogi formalne, prawo działające wstecz)?

Małżonkowie mogą wybrać prawo regulujące ich stosunki majątkowe, jeżeli prawo pierwotnie właściwe dla ich stosunków majątkowych dopuszcza taki wybór (art. 39 ustawy o międzynarodowym prawie prywatnym i procesowym). Wybrane prawo nie będzie jednak stosowane, jeżeli skutek jego stosowania byłby sprzeczny z porządkiem publicznym Republiki Słowenii (art. 6 ustawy o międzynarodowym prawie prywatnym i procesowym). Samo prawo słoweńskie nie przewiduje wyboru prawa właściwego.