3 W jaki sposób małżonkowie mogą ukształtować swój ustrój majątkowy?

3.1. Które przepisy mogą być zmodyfikowane w drodze zawarcia umowy, a które nie podlegają modyfikacjom? Jaki małżeński ustrój majątkowy można wybrać?

Nowy kodeks rodzinny Republiki Słowenii przewiduje instytucję umowy w sprawie kwestii majątkowych i stosunków prawnych. Na mocy tej umowy małżonkowie podejmują uzgodnienia dotyczące ich małżeńskiego ustroju majątkowego, który jest inny niż ustawowy. W umowie tej małżonkowie mogą również ustalić wszelkie inne kwestie majątkowe, które będą obowiązywały w czasie trwania małżeństwa, jak i w przypadku rozwodu. Przed zawarciem umowy w sprawie kwestii majątkowych i stosunków prawnych małżonkowie powinni poinformować siebie nawzajem o ich sytuacji majątkowej, w przeciwnym wypadku ich umowa będzie mogła zostać podważona. W ramach wspomnianej umowy małżonkowie mogą również ustalić kwestie dotyczące wzajemnego utrzymania oraz alimentów na rzecz jednego z nich na wypadek rozwodu.

3.2. Jakie są wymagania formalne i z kim się należy skontaktować?

Dla zawarcia dopuszczonej prawem umowy między małżonkami oraz jej zmian wymagana jest forma aktu notarialnego.

Umowa w sprawie kwestii majątkowych i stosunków prawnych jest zawierana w formie aktu notarialnego podlegającego bezpośredniej wykonalności. Przed jej zawarciem na notariuszu spoczywa obowiązek pouczenia stron. Umowa ta jest wpisywana do rejestru umów w sprawie kwestii majątkowych i stosunków prawnych. Jeżeli umowa w sprawie kwestii majątkowych i stosunków prawnych okaże się nieważna, małżonków obowiązuje ustawowy ustrój majątkowy. Jeżeli umowa w sprawie kwestii majątkowych i stosunków prawnych nie zostanie wpisana do wspomnianego rejestru, to względem osób trzecich obowiązuje domniemanie, że do stosunków majątkowych między małżonkami zastosowanie znajduje ustawowy ustrój małżeński.

3.3. Kiedy można zawrzeć umowę i kiedy wchodzi ona w życie?

W czasie trwania małżeństwa mogą być zawierane wyłącznie umowy przewidujące zaliczenie składników majątków odrębnych do wspólnego majątku.

W tym zakresie obowiązuje swoboda umów: umowny ustrój majątkowy obowiązuje małżonków od momentu zawarcia umowy w sprawie kwestii majątkowych i stosunków prawnych, chyba że jej przedmiotem są odmienne ustalenia. Umowa w sprawie kwestii majątkowych i stosunków prawnych zawierana między narzeczonymi wchodzi w życie z dniem zawarcia związku małżeńskiego lub w innym terminie po jego zawarciu, który został ustalony przez narzeczonych we wspomnianej umowie.

3.4. Czy małżonkowie mogą zmienić istniejącą umowę? Jeśli tak, na jakich warunkach?

W tym zakresie obowiązuje swoboda umów: małżonkowie mogą wprowadzać zmiany do zawartej wcześniej w formie aktu notarialnego podlegającego bezpośredniej wykonalności umowy w sprawie kwestii majątkowych i stosunków prawnych. Zmiany te zgłaszane są do rejestru umów w sprawie kwestii majątkowych i stosunków prawnych.