5 Jakie są skutki rozwodu/separacji?

5.1. W jaki sposób dzielony jest majątek (prawa in rem)?

Po ustaniu małżeństwa (jak również w czasie jego trwania) oboje małżonkowie mogą wystąpić do sądu o podział majątku. Podziału majątku może również żądać wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli dane zobowiązanie nie wiąże drugiego małżonka. W trakcie podziału najpierw określa się stan wspólnego majątku i udziały poszczególnych małżonków. Przy podziale wspólnego majątku nie określa się udziałów małżonków w poszczególnych składnikach majątku; ustala się jedynie udział każdego z małżonków w całości majątku. Domniemanie równości udziałów we wspólnym majątku jest wzruszalne. W razie sporu co do wielkości udziałów sąd bierze pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy [zwłaszcza dochody małżonków, wsparcie udzielane przez jednego małżonka na rzecz drugiego, opiekę nad dziećmi, pieczę nad gospodarstwem domowym i rodziną, wydatki małżonków na utrzymanie wspólnego majątku oraz inne nakłady na zarząd, utrzymanie i przyrost wspólnego majątku.

Po określeniu udziałów poszczególnych małżonków następuje drugi etap, w którym małżonkowie uzgadniają sposób podziału majątku. Na potrzeby przeprowadzenia zupełnego podziału majątku mogą wybrać pomiędzy podziałem fizycznym a cywilnym, bądź zdecydować się na połączenie obu metod. Jeśli małżonkowie nie zdołają osiągnąć porozumienia w tej kwestii, sąd w postępowaniu nieprocesowym najpierw przeprowadza podział fizyczny mający pierwszeństwo przed podziałem cywilnym, w ramach którego przeprowadza się sprzedaż majątku, a następnie dzieli zyski ze sprzedaży. W razie przeprowadzenia podziału fizycznego każdy z małżonków otrzymuje w granicach przypadającego mu udziału te przedmioty majątkowe, w których posiadaniu dowiedzie silniejszy uzasadniony interes. Małżonek otrzymuje przedmioty majątkowe służące do wykonywania zawodu lub innej działalności zarobkowej, bądź służące wyłącznie do jego potrzeb osobistych, a niebędące składnikami jego majątku odrębnego.

5.2. Kto odpowiada za istniejące zobowiązania po rozwodzie/separacji?

Po rozwodzie, aż do chwili podziału majątku małżonkowie pozostają odpowiedzialni solidarnie za wspólne zobowiązania. Wraz z podziałem majątku następuje również podział zobowiązań. Za niepodzielone zobowiązania byli małżonkowie odpowiadają solidarnie.

5.3. Czy małżonek ma prawo do żądania wypłaty wyrównania?

Jeżeli wkład jednego z małżonków w zaspokojenie wspólnych zobowiązań przekracza jego udział w długu, to może on dochodzić zwrotu od drugiego małżonka.