9 Do jakiego organu należy się zwrócić w przypadku sporów lub innych kwestii prawnych?

Zgodnie z ogólnymi zasadami regulującymi właściwość sądy słoweńskie posiadają właściwość międzynarodową w sprawach dotyczących stosunków majątkowych małżeńskich, jeżeli pozwany posiada miejsce stałego pobytu na terytorium Słowenii. W przypadku gdy pozwany nie posiada miejsca stałego pobytu w żadnym państwie, właściwość można określić na podstawie jego czasowego pobytu w Słowenii (art. 48 ustawy o międzynarodowym prawie prywatnym i procesowym). Jeżeli spór majątkowy małżeński dotyczy przedmiotu majątkowego znajdującego się w Republice Słowenii, to sąd słoweński jest właściwy nawet jeśli pozwany nie zamieszkuje na terytorium Republiki Słowenii. Jeżeli większość składników majątku znajduje się w Republice Słowenii, a pozostała część znajduje się za granicą, sąd może rozstrzygać w kwestii składników majątku znajdujących się za granicą tylko wówczas, gdy rozstrzyga on w kwestii składników majątku znajdujących się w Republice Słowenii, oraz wyłącznie po wyrażeniu zgody przez pozwanego (art. 67 ustawy o międzynarodowym prawie prywatnym i procesowym).