6 Jakie są skutki śmierci małżonka?

W przypadku śmierci zasady opisane w pkt 2.3, 5.1 i 5.2 stosuje się w odniesieniu do spisu inwentarza oraz podziału i przypisania zobowiązań i aktywów, z tym że udział w majątku, który przypadłby zmarłemu, zostaje przeniesiony na jego spadkobierców. Możliwe jest przyznanie rekompensaty, a ponadto małżonkowi pozostającemu przy życiu przysługuje prawo do użytkowania i pobierania pożytków ( usufructo viudal), mogące różnić się w zakresie zależnie od tego, czy małżonek pozostający przy życiu dziedziczy wraz ze zstępnymi lub wstępnymi zmarłego, czy też jest jedynym spadkobiercą. Prawo to przyznaje się przede wszystkim w odniesieniu do majątku, ale może też być przyznawane w postaci gotówki (art. 834-840 k.c.).Udział w majątku objęty prawem do użytkowania i pobierania pożytków może zostać podniesiony (do określonej prawnie granicy) w testamencie.