5 Jakie są skutki rozwodu/separacji?

5.1. W jaki sposób dzielony jest majątek (prawa in rem)?

Wykonanie majątkowych praw małżeńskich następuje po ustaniu małżeństwa. Wówczas następuje podział majątku. Najpierw oblicza się wartość udziałów małżonków w majątku wspólnym. Jako że każdy z małżonków posiada swój majątek niezależnie, roszczenie nie dotyczy konkretnych składników majątku, a jedynie wartości nominalnej, tj. połowy wartości netto majątku wspólnego (po odliczeniu długów). Małżonek, który posiada większość majątku wspólnego może wybrać, czy wyrównanie różnicy nastąpi poprzez jednorazową płatność sumy pieniężnej, czy też poprzez przeniesienie przedmiotów majątkowych o równowartości różnicy (ÄktB 11:9). Niemniej małżonek znajdujący się w mniej korzystnej sytuacji ekonomicznej może żądać przejęcia własności wspólnego domu i przedmiotów urządzenia domowego za rekompensatą (ÄktB 11:8). Jeżeli całość majątku stanowi majątek odrębny małżonków i żaden z nich nie żąda przejęcia własności wspólnego domu lub przedmiotów urządzenia domowego, to nie ma potrzeby dokonywania podziału majątku (ÄktB 9:1). Należy dodać, że rozwód może zostać orzeczony nawet jeśli strony nie doszły do porozumienia we wszystkich powiązanych kwestiach. Wówczas kwestie te zostają rozstrzygnięte osobno.

5.2. Kto odpowiada za istniejące zobowiązania po rozwodzie/separacji?

Każdy z małżonków odpowiada za własne długi, zarówno w czasie trwania małżeństwa, jak i po rozwodzie.

5.3. Czy małżonek ma prawo do żądania wypłaty wyrównania?

5.3.1. W przypadku ustroju wspólności majątkowej z wyrównaniem dorobków:
- Czy roszczenie można zaspokoić w formie zapłaty lub w naturze?
- W jaki sposób oceniane jest roszczenie?
- Jaka jest wysokość płatności wyrównania?
- W jakiej sytuacji zalecane jest roszczenie?

Prawo szwedzkie nie przewiduje takiego ustroju majątkowego.

5.3.2. W innych przypadkach (brak wspólności majątkowej z wyrównaniem dorobków)?

Jak określono w pkt 5.1, jeżeli jeden z małżonków jest w posiadaniu większości majątku wspólnego, różnicę można wyrównać poprzez jednorazową płatność sumy pieniężnej.