9 Do jakiego organu należy się zwrócić w przypadku sporów lub innych kwestii prawnych?

Podobnie i tu występują dwa różne zbiory przepisów prawnych (zob. odpowiedź na pytanie 1.1.). Zgodnie z § 8 rozporządzenia przyjętego na podstawie konwencji nordyckiej roszczenie o podział majątku bada właściwy organ umawiającego się państwa, w którym toczy się sprawa o rozwód lub separację prawną. Zgodnie z § 2 ustawy (1990:272) sądy szwedzkie są również właściwe w sporach dotyczących majątku małżonków, w związku z rozwodem w Szwecji. Ponadto właściwe są sądy szwedzkie w przypadkach gdy: pozwany posiada miejsce zwyczajowego zamieszkania w Szwecji; powód posiada miejsce zwyczajowego zamieszkania w Szwecji. Prawo szwedzkie jest właściwe do małżeńskich stosunków majątkowych, jeżeli sprawa dotyczy majątku znajdującego się na terytorium Szwecji, bądź jeśli pozwany wyraził zgodę na rozpoznanie sprawy w Szwecji. Właściwym sądem jest sąd rejonowy zwyczajowego miejsca zamieszkania pozwanego. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej sądu, sprawę może rozpoznać sąd rejonowy dla Sztokholmu, na podstawie § 18 ustawy (1990:272).