9 Do jakiego organu należy się zwrócić w przypadku sporów lub innych kwestii prawnych?

Anglia/Walia

Poza zakresem zastosowania aktów prawa europejskiego, podstawy właściwości na gruncie common law są dość szerokie; zasadniczo można stwierdzić właściwość sądu krajowego, jeżeli jeden z małżonków posiada miejsce stałego pobytu na terytorium Anglii lub Walii. Jednakowoż zgodnie z doktryną forum non conveniens sąd może wstrzymać postępowanie/stwierdzić brak właściwości, jeżeli uzna, że sąd innego państwa jest bardziej odpowiedni do rozpoznania danej sprawy. Zob. też pkt 1.1 i pkt 1.2 powyżej.

Szkocja

Powszechne sądy cywilne (tj. Najwyższy Sąd Cywilny dla całej Szkocji i lokalne sądy szeryfa) są właściwe w sprawach ze stosunków majątkowych małżeńskich oraz o podział majątku po rozwodzie. Sąd szkocki jest właściwy do orzekania o przyznaniu środków utrzymania w razie rozwodu, jeżeli był właściwy w sprawie rozwodowej (zob. art. 10 ustawy o pobycie stałym i postępowaniu w sprawach małżeńskich z 1973 r.). Przepisy określające właściwość w sprawach rozwodowych zawiera rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.

Dla ustalenia właściwości sądu szeryfa w sprawie rozwodowej konieczne jest stwierdzenie właściwości sądu szkockiego na podstawie rozporządzenia Rady, a ponadto przynajmniej jeden z małżonków musi:

  • (i) zamieszkiwać na terenie hrabstwa przez okres czterdziestu dni, licząc wstecz od daty wniesienia pozwu, lub
  • (ii) zamieszkiwać na terenie hrabstwa przez okres nie krótszy niż czterdzieści dni, który upłynął nie wcześniej niż na czterdzieści dni przed datą wniesienia pozwu, jeżeli na dzień wniesienia pozwu nie jest znane miejsce zamieszkania strony na terytorium Szkocji.