3 Care este modalitatea prin care soţii îşi pot stabili regimul lor de proprietate matrimonială?

3.1. Care prevederi pot fi modificate prin intermediul unui contract şi care nu? Care sunt alternativele de regimuri de proprietate matrimonială pe care le poţi alege?

Printr-o convenție matrimonială (viitorii) soți pot conveni asupra unui regim matrimonial diferit de cel legal. Ei pot stipula un regim de separare a bunurilor, un regim prin care comunitatea de bunuri se constituie de la data terminării căsătoriei, precum și o extindere sau reducere a întinderii comunității de bunuri (Art. 717 din Codul Civil). Convenția poate conține, în principiu, orice acord dacă legea nu îl interzice – poate îndeosebi determina în mod diferit față de lege condițiile de includere/excludere a bunurilor existente și viitoare din comunitatea de bunuri. Aceasta înseamnă, spre exemplu, că soții pot fi de acord ca un bun (un bun imobiliar) aflat în proprietatea doar a unuia dintre soți va deveni parte din comunitatea de bunuri a soților. Convenția matrimonială poate, de asemenea, reglementa relațiile patrimoniale în eventualitatea terminării căsătoriei prin divorț sau deces (Art. 718 alin.1 și 2 din Codul Civil). De asemenea, gestionarea comunității de bunuri poate fi modificată de convenția matrimonială în conformitate cu nevoile soților.

Totuși, chiar în regimul de separare a bunurilor, convenția nu poate abroga necesitatea consimțământului ambilor soți de a dispune de obiectele uzuale din gospodăria familială (de ex. bunuri mobile folosite pentru nevoile vitale ale familiei indiferent dacă aparțin comunității de bunuri sau doar unuia dintre soți) (Art. 718 alin. 3 din Codul Civil). Mai mult, convenția matrimonială nu trebuie să excludă prin efectele sale, capacitatea unuia dintre soți să asigure venituri pentru familie și nu trebuie să afecteze nici drepturile terților, cu excepția cazului în care o terță persoană este de acord sau dacă convenția este înregistrată, la solicitarea ambilor soți, într-un registru public al convențiilor matrimoniale (art. 719 și 721 din Codul Civil).

3.2. Care sunt cerinţele formale şi care este autoritatea pe care o pot contacta?

Convenţia matrimonială trebuie întocmită de notar sub forma unui act autentic (art. 716 alin. 2 din Codul Civil).

3.3. Când poate fi încheiat contractul şi care este perioada în care acesta intră în vigoare?

Convenţia poate fi încheiată oricând pe perioada căsătoriei, precum şi înainte de încheierea căsătoriei. În prima situaţie, intră în vigoare la data semnării sale, iar în cea de-a doua situaţie, la data la care soţii se căsătoresc în mod legal.

Dacă obiectul convenţiei este un bun înregistrat într-un registru public (de ex. un bun imobiliar) inclus deja în proprietatea comună a soţilor sau care aparţine doar unuia dintre soţi, convenția are efecte juridice față de terțe persoane numai după înregistrarea în acest registru public (Art. 720, alin.2 din Codul Civil). Dacă soții au convenit asupra efectelor retroactive pentru regimul stabilit de ei, nu se ia în considerație.

3.4. Poate fi modificat un contract existent de către soţi? Dacă da, în ce condiţii?

Soţii au libertatea să modifice convenţia matrimonială existentă pe baza unui acord între ei. Forma care se impune pentru acest nou acord este cea a unui act autentic întocmit de un notar. Regimul comunităţii de bunuri poate fi, de asemenea, modificat printr-o hotărâre judecătorească (la cererea unuia dintre soţi). O astfel de modificare necesită un acord între soți sau o hotărâre judecătorească asupra părților din comunitatea de bunuri a soților în regimul matrimonial aplicabil. Aceste modificări nu au efecte juridice față de terțe persoane decât în anumite condiții.