4 Regimul de proprietate matrimonială poate fi sau trebuie să fie înregistrat?

4.1. Există unul sau mai multe registre de proprietate matrimonială în ţara dumneavoastră? Unde?

În Republica Cehă există două Registre ale convențiilor matrimoniale:

  • Lista actelor privind regimul matrimonial - un registru electronic cu caracter public,
  • Registrul actelor privind regimul matrimonial - un registru electronic fără caracter public.

Ambele registre sunt păstrate, organizate şi gestionate de Camera Notarilor din Republica Cehă.

4.2. Ce documente sunt înregistrate? Ce informaţii sunt înregistrate?

Lista actelor privind regimul matrimonial

Lista actelor cuprinde convențiile matrimoniale (sau acorduri care modifică astfel de convenții) și hotărârile judecătorești referitoare la regimul matrimonial. Lista include un index și o colecție de documente.

În Registru sunt înscrise următoarele date:

  • numele, prenumele, data naşterii şi reşedinţa soţilor (viitorilor soţi);
  • data încheierii și intrării în vigoare a convenției matrimoniale, specificarea regimului convenit conform Codului Civil și numele, prenumele şi sediul notarului care a emis convenţia matrimonială sau
  • data emiterii și a intrării în vigoare a hotărârii judecătorești privind regimul proprietății matrimoniale, numărul dosarului, numele instanței care a emis hotărârea și indicația dacă instanța a anulat sau reînnoit comunitatea de bunuri a soților, sau dacă i-a redus întinderea curentă sau dacă a schimbat regimul proprietății matrimoniale,
  • dacă este necesar, alte informații.

Colecția de documente conține o copie a convenției matrimoniale sau a hotărârii judecătorești.

Convenția matrimonială se înregistrează în listă numai dacă este stipulat în convenția matrimonială, sau la cererea ambilor soți. În schimb, înregistrarea hotărârilor asupra regimului matrimonial este obligatorie, indiferent de dorința soților.

Lista are caracter public și Camera Notarilor a Republicii Cehe publică informațiile cuprinse în listă într-un mod accesibil de la distanță. Orice notar va elibera la cerere, o copie a convenției matrimoniale sau a hotărârii judecătorești din Colecția de documente sau va elibera un document prin care să ateste că un astfel de instrument nu există în Listă (Secțiunile 35j-35l din Legea nr. 358/1992 Col. Referitoare la Notariate și activitatea acestora (”Proceduri Notariale”).

Registrul actelor privind regimul matrimonial

Și Registrul documentelor se întocmește pentru înscrierea convențiilor matrimoniale (sau acorduri care modifică aceste convenții) și hotărâri asupra regimului matrimonial.

În Registru sunt înscrise următoarele date:

  • numele, prenumele, data naşterii şi reşedinţa soţilor (viitorilor soţi);
  • numele, prenumele şi sediul notarului la care este depusă convenția matrimonială (sau informații analoage referitoare la hotărârea judecătorească),
  • numărul dosarului și data convenției (sau informații analoage referitoare la hotărârea judecătorească),
  • data înregistrării.

4.3. În ce condiţii şi de către cine pot fi accesate informaţiile înregistrate în registru?

Informaţiile din Registru pot fi accesate exclusiv de către notarul care a întocmit convenţia matrimonială şi de către Camera Notarilor a Republicii Cehe. Registrul serveşte drept sursă de informaţii cu privire la regimul matrimonial aplicabil, doar în decursul procedurilor de succesiune în urma decesului unuia dintre soţi. La cererea notarului împuternicit de instanţa judecătorească să procedeze în cauza de succesiune în calitate de împuternicit al curţii, Camera Notarilor furnizează acestuia informaţii cu privire la existenţa sau inexistenţa uneia sau a mai multor convenţii (acorduri)matrimoniale încheiat(e) de persoana decedată şi la notarul la care a(u) fost depus(e) , sau dacă a fost înregistrată o hotărâre judecătorească asupra regimului matrimonial al testatorului. Toate informaţiile de mai sus sunt comunicate notarului public (Art. 35d din Procedura Notarială ).

4.4. Care sunt efectele legale ce decurg din înregistrare (valabilitate, opozabilitate)?

Lista actelor privind regimul matrimonial

Dacă convenția matrimonială sau hotărârea judecătorească asupra regimului matrimonial este înregistrată în Listă, cuplul se poate prevala de ele față de terțe persoane, chiar dacă acestea nu le cunoșteau conținutul (Art. 35 alin. 1 din Procedura Notarială ).

Registrul actelor privind regimul matrimonial

Înregistrarea nu produce efecte juridice. Înregistrarea se face exclusiv cu titlu informativ.