4 Regimul de proprietate matrimonială poate fi sau trebuie să fie înregistrat?

În cazul în care la data încheierii căsătoriei soţii optează pentru regimul participării la achiziţii sau pentru regimul separaţiei de bunuri, ofiţerul de stare civilă care încheie căsătoria sau notarul public depune o cerere pentru a realiza înregistrarea relevantă în registrul regimurilor matrimoniale.

Dacă nu se optează pentru niciun regim matrimonial, nu există nicio obligaţie privind înregistrarea în registrul regimurilor matrimoniale şi se prezumă că se aplică regimul comunităţii de bunuri.

Dacă soţii încheie convenţia matrimonială, detaliile referitoare la aceasta sunt înregistrate în registrul regimurilor matrimoniale la solicitarea unuia dintre soţi, pe baza cererii pe care semnăturile soţilor trebuie să fie legalizate de un notar public.

În cazul în care instanța desființează regimul comunității de bunuri sau comunitatea de achiziții, aceasta trimite copia hotărârii judecătorești către Camera Notarilor, în vederea înscrierii în registrul regimurilor matrimoniale.

4.1. Există unul sau mai multe registre de proprietate matrimonială în ţara dumneavoastră? Unde?

Republica Estonia deține un registru unic al regimurilor matrimoniale, ținut de Camera Notarilor.

(Legea din Estonia privind Registrul Regimurilor Matrimoniale)

4.2. Ce documente sunt înregistrate? Ce informaţii sunt înregistrate?


Următoarele date sunt introduse în fişa de evidenţă: informaţii personale ale soţilor, modificări ale drepturilor de proprietate ale soţilor, anulări sau modificări ale anumitor înregistrări, precum şi aplicarea legislației estone sau străine asupra drepturilor patrimoniale ale soţilor.
Arhiva de evidenţă este locul unde se păstrează documentele care au reprezentat baza pentru efectuarea înregistrării (convenţii matrimoniale, hotărâri judecătoreşti, cereri de înregistrare, etc.).

4.3. În ce condiţii şi de către cine pot fi accesate informaţiile înregistrate în registru?

Oricine poate accesa informațiile înscrise într-o fișă de registru din registrul proprietății maritale și poate obține copii ale acestora. Dosarele registrului pot fi accesate și pot fi obținute copii ale documentelor conținute în acesta dacă se dovedește existența unui interes legitim.

Interesul legitim al unui soț, notari, executori judecătorești, administratori în procedura insolvenței, instanțe și autorități care dețin autoritate de supraveghere se consideră implicit.

Informațiile cuprinse în registrul proprietății maritale pot fi accesate la sediile notarilor și pe portalurile aferente. Se percepe un onorariu notarial în conformitate cu Legea privind taxele notariale, pentru obținerea accesului la informațiile cuprinse în registrul proprietății maritale la sediul notarilor.

4.4. Care sunt efectele legale ce decurg din înregistrare (valabilitate, opozabilitate)?

Dacă soţii modifică, reziliază sau schimbă regimul matrimonial (a se vedea alineatul 3.1.), acesta va avea efect juridic în ceea ce priveşte terţii doar dacă modificările au fost înscrise în registrul regimurilor matrimoniale sau dacă terţul respectiv a ştiut de existenţa convenţiei matrimoniale.