8 Ce prevede legea cu privire la proprietatea parteneriatelor înregistrate sau neînregistrate?

Legea 3719/2008 a introdus conceptul de 'acord liber de parteneriat', care poate fi încheiat numai de persoane adulte de sex diferit. Articolele de la 1 la 13 stipulează condiţiile şi formalităţile care trebuie îndeplinite pentru întocmirea şi rezilierea acestui acord liber de parteneriat. Reglementează totodată relaţiile patrimoniale dintre parteneri şi problemele privind pensia alimentară şi îngrijirea părintească şi stabileşte drepturile de succesiune decurgând dintr-un astfel de acord. Acest tip de acord trebuie întocmit sub forma unui act autentic.

Articolul 6 din legea menţionată oferă în special următoarele opţiuni:

  • 1. Dacă partenerii nu includ nicio prevedere specială în acordul liber de parteneriat, pe perioada valabilităţii acordului aceştia se supun regimului separaţiei bunurilor, atât în ceea ce priveşte bunurile dobândite înainte de semnarea acordului, cât şi bunurile care vor fi dobândite pe perioada acordului sau
  • 2. Partenerii pot stipula în cuprinsul acordului liber de parteneriat că orice bunuri care vor fi dobândite pe perioada acordului vor aparţine amândurora în cote egale sau
  • 3. Partenerii pot stipula în cuprinsul acordului că, dacă acordul îşi încetează valabilitatea, oricare dintre părţi va putea pretinde o cotă din bunurile pe care celălalt partener le-a dobândit pe perioada acordului dacă partea în cauză a contribuit la dobândirea acestora. Această solicitare nu poate fi efectuată de moştenitorii beneficiarului, nici nu poate fi cesionată acestora sau moştenită de aceştia, dar se poate efectua împotriva moştenitorilor partenerului care datorează cota respectivă. Termenul în care se poate face solicitarea menţionată este de doi ani de la desfacerea acordului.

    În ceea ce priveşte drepturile de succesiune ale partenerului supravieţuitor, existente fie în baza succesiunii ab intestat, fie a unui testament, articolul 11 (prevedere a legii obligatorii) stipulează că:

    • În cazul în care acordul liber de parteneriat se desface prin decesul unuia dintre parteneri, partenerul supravieţuitor are un drept de succesiune legală egal cu o şesime din patrimoniul succesoral dacă nu există copii, cu o treime dacă există moştenitori de alt grad, şi cu întreaga avere dacă nu există rude ale defunctului care să poată fi citate ca moştenitori legali.
    • Fără a se ţine seama de prevederile testamentului, partenerul supravieţuitor are dreptul la cota care i se cuvine conform legii din proprietate, care se ridică la jumătate din cota din patrimoniul succesoral ab intestat care îi corespunde.
  • 4. Nu există reglementări privind drepturile de proprietate ale parteneriatelor neînregistrate.