5 Care sunt consecinţele procedurii de divorţ/separare?

5.1. Care este modalitatea prin care se vor împărţi bunurile (drepturile reale)?

În lipsa unei convenţii care să prevadă altfel, desfacerea căsătoriei înseamnă de asemenea încetarea regimului comunităţii de bunuri, ceea ce duce la partajul bunurilor comune (art. 148 ods.1 OZ). Partajul este realizat printr-un acord încheiat între soţi sau de către instanţa de judecată, la cererea unuia dintre soţi. În ambele cazuri, trebuie să se ia în considerare că soţii deţin cote egale din bunurile comune. Oricare dintre soţi are dreptul de a solicita rambursarea sumelor cheltuite din bunurile proprii în folosul comunităţii şi invers, are obligaţia de a restitui cheltuielile făcute din bunurile comune in beneficiul propriilor bunuri. La partajarea bunurilor comune se vor lua în considerare, în special, nevoile copiilor minori, pe lângă modul în care fiecare dintre soţi a purtat de grijă familiei şi modul în care a contribuit la cumpărarea şi întreţinerea bunurilor comune. Dacă se evaluează eforturile depuse, trebuie să se aibă în vedere şi îngrijirea copiilor comuni şi administrarea gospodăriei comune (art. 150 OZ).

Dacă în termen de trei ani de la încetarea regimului comunităţii de bunuri nu s-a încheiat niciun acord privind partajul şi niciunul dintre soţi nu a înaintat instanţei o cerere de partajare a bunurilor comune, se presupune că bunurile mobile din bunurile comune aparţin soţului care le utilizează pentru nevoile sale, pentru nevoile familiei sau pentru gospodărie în proprietate deplină şi exclusivă. În ceea ce priveşte bunurile mobile şi imobile, acestea fac obiectul coproprietăţii, cotele deţinute de soţi fiind egale. Aceeaşi regulă se aplică şi celorlalte drepturi asupra bunurilor comune ale soţilor, cum ar fi drepturile asupra depozitelor şi creanţelor comune (art. 149 ods. 4 OZ).

5.2. Cine este persoana responsabilă pentru datoriile existente după procedura de divorţ/separare?

Dacă termenul de trei ani expiră fără ca soţii să procedeze în niciun fel în privinţa partajului, operează prezumţia legală conform căreia foştii soţi răspund în egală măsură pentru datorii. În cazul în care soţii au încheiat un acord extrajudiciar, pot fi stinse totodată datoriile asumate în timpul căsătoriei care decurg din administrarea în comun. Această soluţionare produce efecte doar între soţi, nu în raport cu terţii. Prin urmare, terţii au dreptul de a solicita recuperarea unei datorii de la oricare dintre foştii soţi.

5.3. Este îndreptăţit vreunul din soţi să pretindă o plată compensatorie?

Fiecare dintre soţi are dreptul de a solicita restituirea cheltuielilor suportate pentru bunurile comune efectuate din bunurile sale proprii. Această cerere trebuie soluţionată ţinându-se cont de cota celuilalt soţ din bunurile comune.

La stabilirea bunurilor comune, bunurile trebuie împărţite între soţi proporţional cu cotele lor. Dacă valoarea bunurilor atribuite unui soţ este mai mare decât cota sa din bunurile comune, acesta este obligat să compenseze în bani diferenţa în beneficiul celuilalt soţ.