2 Existujú majetkové pomery manželov vyplývajúce zo zákona a ak áno, čo to znamená?

2.1. Opíšte všeobecné zásady: Ktorý majetok je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva? Ktorý majetok je súčasťou samostatného dedičstva manželov?

Právna úprava majetkových pomerov manželov znamená rozdelenie majetku. Každý z manželov si ponecháva to, čo priniesol do manželstva a stáva sa výlučným vlastníkom majetku, ktorý získal počas manželstva (§ 1237 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB). Pokiaľ ide o dispozičné právo s majetkom, v zásade sa na manželov nevzťahuje žiadne obmedzenie a nie sú povinní ručiť za partnerove dlhy.

2.2. Existujú právne predpoklady týkajúce sa rozdelenia majetku?

Takéto právne domnienky neexistujú.

2.3. Mali by manželia vypracovať súpis majetku? Ak áno, kedy a ako?

Neexistuje žiadne ustanovenie, ktoré by ukladalo povinnosť vypracovať súpis majetku.

2.4. Kto je poverený správou majetku? Kto je oprávnený nakladať s majetkom? Môže jeden z manželov nakladať s majetkom/spravovať majetok sám, alebo potrebuje na to súhlas druhého manžela (napr. v prípade predaja spoločného domu)? Aký vplyv má chýbajúci súhlas na platnosť právneho úkonu a na možnosť podať námietky voči tretej osobe?

Manželia môžu počas manželstva v zásade voľne nakladať s vlastným majetkom. Mohli by obmedziť disponovanie s majetkom tak, že sa dohodnú na zákaze odcudzenia a/alebo zaťaženia majetku v prospech druhého z manželov (§ 364c ABGB). Zaznamenanie takéhoto zákazu do katastra nehnuteľností bráni zneužitiu treťou stranou, takže s príslušnou nehnuteľnosťou bude možné nakladať len so súhlasom druhého manžela. 
Keď manželia spoločne nadobudnú byt do osobného vlastníctva v zmysle zákona o vlastníctve bytov (WEG, Wohnungseigentumsgesetz), môžu s ním nakladať a využívať ho len spoločne (§ 13 para 4 WEG). Podiel na byte v osobnom vlastníctve môže byť obmedzený, zaťažený alebo predmetom exekúcie takisto len spoločne. Prevod vlastníckeho podielu jedným z manželov musí schváliť druhý manžel. (§ 13 para 3 WEG) Ak byt slúži na uspokojenie naliehavej potreby bývania aspoň pre jedného z manželov, druhý manžel nemôže počas trvania manželstva podať žiadosť o zrušenie vlastníctva bytu podľa § 830 ABGB (§ 13 para 6 WEG).
Ak má len jeden z manželov právo na užívanie bytu, ktorý slúži na uspokojenie naliehavej potreby bývania druhého manžela, tento manžel má vo všeobecnosti zakázané nakladať s bytom v neprospech druhého z manželov (§ 97 ABGB).

2.5. Sú niektoré právne úkony zo strany jedného z manželov záväzné aj pre druhého partnera?

V rámci tzv. Implicitného konania môže manžel, ktorý vedie domácnosť a je bez príjmu alebo má len nízky príjem, v mene druhého manžela vykonávať v bežnom živote právne úkony, ktoré súvisia s chodom domácnosti a nepresahujú určitú úroveň zodpovedajúcu životnej úrovni manželov (§ 96 ABGB). V takomto prípade sa zastupovaný manžel stáva zmluvným partnerom.

2.6. Kto je zodpovedný za dlhy, ktoré vznikli počas manželstva? Ktorý majetok si môžu nárokovať veritelia na uspokojenie svojich pohľadávok?

V zásade je každý manžel zodpovedný iba za dlhy, ktoré si spôsobil sám. Implicitné konanie opísané v bode 2.5. predstavuje výnimku z tohto pravidla.