3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

Manželia majú možnosť sa prostredníctvom predmanželskej zmluvy dohodnúť na inej úprave majetkových pomerov, než je zákonom stanovené rozdelenie majetku. Avšak nie všetky majetkové zmluvy uzavreté medzi manželmi sa považujú za predmanželské zmluvy – hovoríme o nich vtedy, keď do značnej miery nahrádzajú právnu úpravu majetkových pomerov a sú určené na komplexnú reguláciu hospodárskych vzťahov.
Ako alternatívne formy majetkových pomerov manželov stanovuje rakúske právo systém spoluvlastníctva a dedičskú zmluvu. Manželia však pri výbere režimu majetkových pomerov nemusia využívať len tieto možnosti.
Pokiaľ ide o režim spoluvlastníctva, je potrebné rozlišovať dve formy: právne neregulované spoluvlastníctvo medzi žijúcimi manželmi a spoluvlastníctvo v prípade smrti. Spoluvlastníctvo žijúcich manželov možno rozdeliť ako všeobecné alebo obmedzené spoluvlastníctvo. V prvom prípade sa na celý vložený a budúci majetok manželov vzťahuje právo spoluvlastníctva, v druhom prípade sa vzťahuje len na určitý majetok zahrnutý do zmluvnej dohody. Manželia sa stávajú spoluvlastníkmi majetku a ich (ideálny) podiel je určený dohodou; v prípade pochybností sa predpokladá, že ich podiely sú rovnaké. Medzi manželmi existujú interné účinné obmedzenia týkajúce sa nakladania so spoluvlastníckym podielom, v prípade ktorých nie je možné podať námietky voči tretím osobám. Možnosť podať námietky voči tretím osobám existuje len v prípade zákazu odcudzenia a/alebo zaťaženia majetku vedeného v katastri nehnuteľností podľa § 364c ABGB, alebo v prípade, že sa odkazuje na obmedzenie nakladania s majetkom v prípade spoluvlastníctva.
V rámci spoluvlastníctva medzi žijúcimi manželmi sa za dlhy oboch manželov ručí spoločným majetkom a príslušným vlastným majetkom jednotlivých manželov, ktorý nie je predmetom spoluvlastníctva. Ak jeden z manželov sám prevzal záväzky alebo sa tieto záväzky jeho/jej osobne týkajú (napr. povinnosť platiť výživné alebo náhradu škody) na základe režimu všeobecných majetkových pomerov, ručí celým spoločným majetkom, ako aj svojím osobným majetkom. V prípade obmedzeného režimu majetkových pomerov naproti tomu druhý z manželov nemusí ručiť za tieto dlhy svojím podielom na spoločnom majetku manželov.
V rámci spoluvlastníctva v prípade smrti pretrváva oddelenie vlastníctva až do smrti jedného z manželov, pričom každý môže so svojím majetkom voľne nakladať. V prípade úmrtia jedného z manželov sa majetok manželov spojí do spoločného majetku, ktorý sa po odpočítaní dlhov rozdelí na dve polovice. Pozostalý manžel dostane jednu polovicu, zatiaľ čo druhú polovicu tvorí majetok zosnulého (§ 1234 ABGB).
Podľa dedičskej zmluvy jeden z manželov určí ako dediča druhého manželského partnera, alebo sa obaja vzájomne určia za dedičov (§ 1249 ABGB). Takouto zmluvou možno ošetriť len tri štvrtiny majetku (§ 1253 ABGB).
Navyše existujú aj predbežné dohody, ktoré s predstihom riešia rozdelenie majetku dennej potreby, manželských úspor a/alebo bydliska manželov v prípade rozvodu. Tieto dohody sa nevzťahujú na zásadu rozdelenia majetku počas manželstva. Sudca sa môže od platnosti predbežných dohôd odchýliť len vtedy, ak je jeden z manželov nespravodlivo znevýhodnený a bolo by neprimerané nariadiť mu/jej rozdelenie (§ 97 para 2 Ehegesetz, EheG).

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Predmanželské zmluvy a predbežné dohody o rozdelení manželských úspor a bytu/domu manželov musia byť uzavreté vo forme notárskej zápisnice (§ 97 para 1 EheG). V takýchto prípadoch musí byť preto zmluva uzavretá prostredníctvom notára. Naproti tomu predbežné dohody o rozdelení majetku dennej potreby patriaceho obom manželom sa len zriedkavo uzatvárajú v písomnej podobe (§ 97 para 1 EheG).

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Predmanželské zmluvy a predbežné dohody je možné uzavrieť kedykoľvek počas manželstva. Predmanželské zmluvy, ktoré boli uzavreté ešte pred manželstvom, platia iba pod podmienkou neskoršieho uzavretia manželstva. V súlade so svojím účelom nadobúdajú predmanželské zmluvy a predbežné dohody platnosť buď okamžite (napr. dohoda o spoluvlastníctve medzi žijúcimi manželmi) alebo len po úmrtí manžela (spoluvlastníctvo v prípade smrti) či rozvodu (predbežné dohody).

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Manželia môžu existujúce dohody upravovať za predpokladu, že budú splnené formálne požiadavky.