2 Existujú majetkové pomery manželov vyplývajúce zo zákona a ak áno, čo to znamená?

2.1. Opíšte všeobecné zásady: Ktorý majetok je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva? Ktorý majetok je súčasťou samostatného dedičstva manželov?

Manželia, ktorí neuzavreli predmanželskú zmluvu, podliehajú dňom uzatvorenia civilného manželstva zákonnému režimu, ktorý je jedným z režimov spoluvlastníctva (oddelenie majetku) len v prípade, ak bol majetok nadobudnutý po začiatku manželstva. Tento režim delí majetok manželov na tri časti: dve samostatné časti manželov so všetkým majetkom, ktorý vlastnili pred uzatvorením manželstva, zvýšené o všetok majetok nadobudnutý dedičstvom alebo darovaním, alebo majetok, ktorý nahrádza tento majetok (články 1399 – 1404 CC [Code Civil = občiansky zákonník]). Určitý majetok je oddelený bez ohľadu na čas jeho nadobudnutia: patria sem napr. zariadenia z nehnuteľnosti každého manžela, oblečenie a predmety osobného vlastníctva, nárok na dôchodok atď. (úplný zoznam sa nachádza v článkoch 1400 a 1401 CC). Spoločný majetok tvoria všetky zárobky pochádzajúce zo zárobkovej činnosti a ziskov z majetku každého z manželov, ako aj z majetku nadobudnutého počas manželstva za úhradu (článok 1405 CC).

2.2. Existujú právne predpoklady týkajúce sa rozdelenia majetku?

Všetok majetok, v rámci ktorého nie je možné preukázať, že ide o majetok jedného z manželov, sa považuje za spoločný majetok (článok 1405 CC).

2.3. Mali by manželia vypracovať súpis majetku? Ak áno, kedy a ako?

Manželia môžu do predmanželskej zmluvy zahrnúť súpis majetku. Tento súpis sa vzťahuje na oboch manželov, pokiaľ sa nepreukáže opak, ale nemôže sa vzťahovať na tretie osoby.

2.4. Kto je poverený správou majetku? Kto je oprávnený nakladať s majetkom? Môže jeden z manželov nakladať s majetkom/spravovať majetok sám, alebo potrebuje na to súhlas druhého manžela (napr. v prípade predaja spoločného domu)? Aký vplyv má chýbajúci súhlas na platnosť právneho úkonu a na možnosť podať námietky voči tretej osobe?

Každý z manželov môže disponovať svojím majetkom (článok 1425 CC) s výnimkou bydliska rodiny, ktoré jeden z manželov nemôže predať alebo zaťažiť hypotékou bez súhlasu druhého manžela (článok 215 ods. 1 CC). So spoločným majetkom sa musí nakladať v záujme rodiny. Vo všeobecnosti platí, že so spoločným majetkom môžu nakladať obaja manželia. Napríklad každodenné činnosti (napr. činnosti súvisiace s vedením domácnosti a výchovou detí) môžu manželia vykonávať samostatne. V určitých prípadoch je možná výlučná správa (napr. keď jeden z manželov vykonáva nezávislú pracovnú činnosť – článok 1417 ods. 1 CC). V prípade ostatných záležitostí väčšieho významu, napríklad vzatie hypotekárneho úveru, musia manželia konať spoločne (článok 1417 ods. 2, články 1418 a 1419 CC). Ak chýba súhlas druhého z manželov, právny úkon možno vyhlásiť za neplatný. Práva tretích strán sú však chránené, ak tento manžel konal v dobrej viere (články 1422 a 1423 CC).

2.5. Sú niektoré právne úkony zo strany jedného z manželov záväzné aj pre druhého partnera?

Ak môže jeden z manželov nakladať so spoločným majetkom samostatne, druhý z manželov je povinný to rešpektovať (článok 1416 CC).Ak manželia musia konať spoločne, je potrebný súhlas druhého manžela (článok 1417 ods. 2 CC).

2.6. Kto je zodpovedný za dlhy, ktoré vznikli počas manželstva? Ktorý majetok si môžu nárokovať veritelia na uspokojenie svojich pohľadávok?

Dlhy z doby pred uzatvorením manželstva a dlhy pochádzajúce z dedičstva a darovania nadobudnuté počas manželstva sa oddeľujú (článok 1406 CC). Okrem toho, dlhy jedného z manželov vo výlučnom záujme jeho vlastnej nehnuteľnosti sa takisto oddeľujú (úplný zoznam sa nachádza v článku 1407 CC). Medzi spoločné dlhy patria napr. dlhy jedného z manželov vzniknuté z dôvodu chodu domácnosti a výchovy detí (úplný zoznam sa nachádza v článku 1408 CC).

Vo všeobecnosti platí, že každý z manželov zodpovedá za svoje dlhy svojim majetkom (článok 1409 CC). V prípade, že ide o dlhy oboch manželov, možno ich vyplatiť zo samostatného majetku každého z manželov a zo spoločného majetku (článok 1413 CC).