3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

Manželia majú možnosť zvoliť si v predmanželskej zmluve režim úpravy majetkových pomerov. Ako alternatívne formy majetkových pomerov manželov stanovuje belgické právo systém oddeleného vlastníctva a univerzálneho spoluvlastníctva. Manželia majú navyše možnosť regulovať svoj majetok podľa vlastného uváženia, pokiaľ neurobia nič, čo by mohlo byť v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi (článok 1387 CC).

Režim oddeleného vlastníctva (články 1466 – 1469 CC) pozná dve možnosti: majetok jedného manžela a majetok druhého manžela. Príjem každého z manželov je samostatný, čo znamená, že môžu so svojím zárobkom voľne disponovať. To však neznamená, že manželia, ktorí sa rozhodli pre oddelenie vlastníctva, nemôžu vlastniť nič spoločne. Majetok, ktorým disponujú spoločne, nie je „spoločný“, ale skôr „nerozdelený“. Znamená to, že sa uplatňujú všeobecné právne predpisy o spoluvlastníctve (článok 577-2 CC). Tento režim uznáva aj osobitný štatút bydliska rodiny.

V rámci režimu univerzálneho spoluvlastníctva (článok 1453 CC) však prakticky existuje len jeden spoločný majetok. Bez ohľadu na to, ako bol majetok nadobudnutý, bude vždy patriť spoločne obom manželom.

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Predmanželská zmluva je záväzná. Predmanželské zmluvy uzatvorené pred uzavretím manželstva a zmeny a doplnenia (úprava režimu majetkových pomerov alebo prechod na iný režim), ktoré sa stanovia alebo majetkové pomery manželov vyplývajúce zo zákona sa musia stanoviť vo forme verejnej listiny (článok 1392 CC).

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Predmanželská zmluva uzatvorená pred uzavretím manželstva nadobúda účinnosť v deň uzatvorenia manželstva (článok 1391 CC). Manželia, ktorí neuzavreli predmanželskú zmluvu, podliehajú dňom uzatvorenia civilného manželstva zákonnému režimu, ktorý je jedným z režimov spoluvlastníctva len v prípade, ak bol majetok nadobudnutý po začiatku manželstva. Manželia môžu po vzájomnej dohode doplniť (upraviť alebo zmeniť) svoj režim majetkových pomerov počas manželstva vo forme verejnej listiny. Pozri body 2.1 a 3.4.

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Manželia môžu po vzájomnej dohode doplniť (upraviť alebo zmeniť) svoj režim majetkových pomerov počas manželstva. Tieto zmeny a doplnenia nesmú byť v rozpore so záväznými právnymi normami a nesmú poškodiť rodinu alebo tretie strany. Ak jeden z manželov o to požiada, úkonu pozmeňujúcemu režim majetkovej úpravy predchádza súpis všetkého hnuteľného a nehnuteľného majetku, ako aj dlhov manželov. Notársky súpis je potrebný vtedy, ak zmeny a doplnenia režimu majetkovej úpravy vedú k zrušeniu predchádzajúceho režimu (článok 1394 CC).