4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

4.1. Existuje vo vašej krajine jeden alebo viacero registrov majetkových pomerov? Kde?

Manželské majetkové režimy a dohody o spolužití v Belgicku sú registrované v Centrálnom registri manželských zmlúv, ktorý je zo zákona celonárodnou databázou. Tento elektronický register spravuje Kráľovská federácia belgických notárov.

4.2. Aké dokumenty sa evidujú? Ktoré informácie sa evidujú?

Všetky manželské zmluvy a ich dodatky ( úprava majetkového režimu alebo prechod na iný režim) uzavreté od 1. septembra 2011 a dohody o spolužití uzavreté po 1. septembri 2015, spísané belgickým notárom, sú registrované v centrálnom registri. Okrem toho, všetky manželské zmluvy uzavreté medzi 1. septembrom 1981 a 1. septembrom 2011 boli tiež zaregistrované pokiaľ boli obidve strany ešte nažive. Napokon sa registrujú aj súdne rozhodnutia, ktoré obsahujú zmenu existujúceho manželského majetkového režimu alebo dohody o spolužití. Register neobsahuje samotné dokumenty, ale len metaúdaje. V registri sa napríklad uvádza, kedy daná osoba uzatvorila predmanželskú zmluvu alebo urobila zmenu a doplnenie, a ktorý režim úpravy majetkových pomerov bol zvolený. V registri sa nachádzajú aj informácie o zúčastnených stranách a identifikácia osoby, ktorá tento dokument vypracovala, alebo ktorá je zaň zodpovedná. Dokument a jeho aktuálny obsah tak zostávajú dôverné.

4.3. Ako a kto môže mať prístup k zaevidovaným informáciám?

Do registra môžu nahliadať notári, diplomati s notárskymi funkciami, súdni exekútori a tajomníci súdov. Aj ostatné štátne orgány môžu mať prístup, pokiaľ je potrebná konzultácia registra na výkon konkrétnej verejnej služby. Zmluvné strany majú prístup len k údajom, ktoré sa ich týkajú. Tretie strany musia preukázať oprávnený záujem a o prístup musia požiadať Kráľovskú federáciu belgických notárov.

4.4. Aké sú právne účinky evidencie (platnosť, možnosť podať námietky)?

Registrácia v centrálnom registri predmanželských zmlúv nemá žiadne právne dôsledky.