5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

Režim úpravy majetkových pomerov sa zruší a daný subjekt musí pristúpiť k vyrovnaniu a rozdeleniu majetku. Závisí to od platného režimu úpravy majetkových pomerov.

Po zrušení zákonného režimu majetok v spoločnom vlastníctve automaticky prechádza do následného spojeného vlastníctva, na ktoré sa pred vyrovnaním a rozdelením uplatňujú všeobecné právne predpisy o spoluvlastníctve (článok 577-2 CC). Pre vyrovnanie a konečné rozdelenie majetku je potrebné stanoviť presné zloženie všetkých troch častí (pozri otázku 2.1.) (články 1427 – 1449 CC).

Po zrušení režimu univerzálneho spoločného majetkového režimu majetok v rámci spoločného vlastníctva tiež automaticky prechádza do následného spojeného vlastníctva.

V prípade zrušenia režimu oddeleného vlastníctva dôjde len k vyrovnaniu/rozdeleniu prípadného spoločného majetku.

V kontexte tohto rámca súdny poriadok stanovuje zákonné predpisy pre (súdne) vyrovnanie/rozdelenie (články 1205 – 1224 C. Jud. [Code judiciaire = súdny poriadok]).

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

Závisí to od povahy dlhov. Každý z manželov je osobitne zodpovedný za svoje vlastné dlhy, ktoré zostanú po rozdelení majetku. Obaja manželia sú spoločne zodpovední za spoločné dlhy, ktoré zostanú po rozdelení majetku (články 1439 – 1441 CC).

5.3. Má jeden z manželov nárok na vyrovnávaciu platbu?

Nie, pokiaľ manželia neupravili vo svojej predmanželskej zmluve nárok na vyrovnanie a jeho úpravu.