6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

Pokiaľ ide o zákon o majetkových pomeroch manželov: ak v predmanželskej zmluve alebo v pozmeňujúcom akte neexistujú iné doložky, spoločný majetok sa rozdelí rovnakým dielom. Pozostalý manžel tak v každom prípade vlastní polovicu spoločného majetku.
Pokiaľ ide o zákon o dedičstve, druhá polovica spoločného majetku takisto v plnej miere prechádza do vlastníctva pozostalého manžela za predpokladu, že nemali žiadne deti. Ak z manželstva vzišli deti, druhá polovica prechádza do výlučného vlastníctva detí. Pozostalý manžel však má aj naďalej užívacie právo k tejto polovici spoločného majetku. Do predmanželskej zmluvy je možné zahrnúť aj osobitné doložky, ktoré zabezpečia, že pozostalý manžel bude po smrti uprednostnený (články 1457 – 1460 CC).

Pozostalý manžel je v súvislosti so zákonom o dedičstve zároveň osobitne chránený. Minimálny podiel (vyhradená časť) dedičstva tak povinne prechádza na pozostalého manžela, na deti a otca a matku zosnulého. Pozostalý manžel však má vždy minimálne užívacie právo k polovici zdedeného majetku. Táto polovica zahŕňa minimálne užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorá bola spoločným bydliskom, a k súvisiacemu majetku domácnosti (články 745a a 915a CC).

Od 1. septembra 2018 sa mení zákon ohľadne povinného dedičského podielu. Od tohto dátumu už matka alebo otec zosnulého nebudú patriť medzi osoby oprávnené na povinný podiel. Nový zákon tiež stanovuje nezmenený „ dostupný podiel“ (na rozdiel od povinného podielu) jednej polovice majetku, čo znamená, že povinný podiel sa medzi deťmi bude vypočítavať odlišne – budú oprávnení na menší podiel ako v systéme platnom do septembra 2018. Ochrana pozostalého manžela zostáva nezmenená.