8 Čo stanovuje zákon v prípade majetku registrovaných a neregistrovaných partnerov?

V prípade registrovaných partnerstiev (podľa belgického práva: cohabitation légale/wettelijke samenwoning) si každý z partnerov ponechá majetok, ktorého vlastníctvo vie preukázať. Vznikne tak nerozdelený majetok, ktorý sa skladá z majetku, ktorého vlastníctvo nevie preukázať ani jeden z partnerov (článok 1478 CC). V prípade neregistrovaných partnerstiev (podľa belgického zákona: cohabitation de fait/feitelijke samenwoning) existujú len dva osobitné majetky partnerov.

Za každý dlh jedného z registrovaných partnerov na účely spolunažívania je spoločne a nerozdielne zodpovedný aj druhý partner (článok 1477 CC). Netýka sa to však neregistrovaných partnerstiev.

Po úmrtí jedného z partnerov má pozostalý partner v rámci registrovaného partnerstva užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorá im slúžila ako spoločné bydlisko vrátane vybavenia domácnosti (článok 745 g CC). Netýka sa to však neregistrovaných partnerstiev.

Registrovaní partneri môžu svoje partnerstvo upraviť prostredníctvom dohody. Podľa článku 1478 záveru CC musia byť takéto dohody vyhotovené vo forme notárskej listiny. notársky overené.