9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

Pre všetky podané žaloby, vydané rozsudky a úkony vydané do 28. januára 2019 majú belgické súdy medzinárodnú právomoc v prípade sporov týkajúcich sa majetkového práva manželov, ak obaja manželia spoločne podajú žiadosť a jeden z manželov má svoje obvyklé bydlisko v Belgicku v čase podania žiadosti alebo v prípade, že posledný spoločný obvyklý pobyt manželov bol v Belgicku menej ako 12 mesiacov pred doručením pohľadávky alebo ak manžel / manželka mal obvyklý pobyt v Belgicku najmenej 12 mesiacov v čase predloženia pohľadávky, alebo ak obaja manželia majú belgickú štátnu príslušnosť v čase podania žiadosti (články 5 a 42 zákona D.I.P.).

Pre všetky podané žaloby, vydané rozsudky a úkony vydané 29. januára 2019 alebo neskôr sa bez ohľadu na dátum uzavretia manželstva uplatní nariadenie Rady (EÚ) č. 2016/1103 z 24. júna 2016.

Toto nariadenie ustanovuje, že príslušné orgány budú:

- Vo veciach týkajúcich sa manželského režimu v prípade smrti jedného z manželov má právomoc príslušný súd dedenie (článok 4).

- Vo veciach týkajúcich sa režimu majetkových pomerov manželov v prípade žiadosti o rozvod, rozluku alebo anulovanie manželstva je príslušnosť vo všeobecnosti priznaná príslušnému súdu, ktorý má právomoc rozhodovať o manželskom spore.

- V ostatných prípadoch sa manželia môžu dohodnúť, že právomoc bude mať členský štát, ktorého právo sa uplatňuje, alebo členský štát, v ktorom sa manželstvo uzavrelo. Takáto dohoda musí byť písomná, datovaná a podpísaná zmluvnými stranami. Ak neexistuje dohoda, súdy členského štátu majú spravidla právomoc vyriešiť akúkoľvek otázku týkajúcu sa ich majetkového režimu v manželských veciach, v prípade úmrtia jedného z manželov alebo manželského sporu:

  • spoločného obvyklého pobytu manželov v čase podania návrhu na súd alebo
  • posledného obvyklého pobytu manželov, pokiaľ jeden z nich má stále bydlisko alebo
  • obvyklého pobytu odporcu alebo
  • spoločnej štátnej príslušnosti manželov

S výnimkou súdnych sporov nie sú notári v Belgicku viazaní týmito pravidlami súdnej právomoci, a preto môžu slobodne konať, napríklad pri vypracúvaní manželskej zmluvy alebo dohode o voľbe práva.