2 Existujú majetkové pomery manželov vyplývajúce zo zákona a ak áno, čo to znamená?

2.1. Opíšte všeobecné zásady: Ktorý majetok je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva? Ktorý majetok je súčasťou samostatného dedičstva manželov?

Zákonný majetkový režim manželov:

V prípade, že sa manželom nepodarí dospieť k dohode, ktorou si vyberú iný režim, platí zákonný majetkový režim manželov (§ 18 ods. 2 zákona o rodine). § 21 a nasledujúce paragrafy zákona o rodine spravujú zákonný majetkový režim manželov. Majetok nadobudnutý počas manželstva v dôsledku spoločných príspevkov manželov patrí obidvom z manželov (sú súčasťou spoločného majetku) bez ohľadu na to, na ktorého z manželov bol majetok nadobudnutý. Spoločný majetok nezahŕňa majetok nadobudnutý pred manželstvom alebo majetok získaný dedičstvom alebo darom počas manželstva.

Hnuteľný majetok nadobudnutý jedným z manželov počas manželstva, ktorý slúži jeho osobnej potrebe, výkonu povolania alebo živnosti, je jeho osobným vlastníctvom. Hnuteľný majetok nadobudnutý jedným z manželov, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou, počas manželstva je tiež súčasťou jeho osobného vlastníctva. Majetok nadobudnutý počas manželstva výlučne prostredníctvom osobného vlastníctva je tiež osobným vlastníctvom (§ 22 a 23 zákona o rodine).

2.2. Existujú právne predpoklady týkajúce sa rozdelenia majetku?

Č.

2.3. Mali by manželia vypracovať súpis majetku? Ak áno, kedy a ako?

Manželia nemusia vypracovať súpis majetku.

2.4. Kto je poverený správou majetku? Kto je oprávnený nakladať s majetkom? Môže jeden z manželov nakladať s majetkom/spravovať majetok sám, alebo potrebuje na to súhlas druhého manžela (napr. v prípade predaja spoločného domu)? Aký vplyv má chýbajúci súhlas na platnosť právneho úkonu a na možnosť podať námietky voči tretej osobe?

Obidvaja manželia sú oprávnení spravovať spoločný majetok. Úkony týkajúce sa správy spoločného majetku môžu vykonávať obidvaja manželia (§ 24 ods. 1 zákona o rodine).

Počas manželstva ani jeden z manželov nemôže disponovať s podielom na spoločnom majetku, ktorý by získal po ukončení spoločného vlastníctva. Majetok, ktorý je súčasťou spoločného majetku, môžu disponovať obidvaja manželia spoločne (§ 24 ods. 3 zákona o rodine).

Disponovanie so  spoločným nehnuteľným majetkom jedným z manželov samostatne je napadnuteľné. Druhý z manželov môže podať žalobu do šiestich mesiacov od dátumu, kedy sa dozvie o takomto konaní, najneskôr však tri roky od dátumu jeho realizácie (§ 24 ods. 4 zákona o rodine).

V prípade, že so spoločným majetkom disponuje jeden z manželov za úhradu bez súhlasu druhého, je zmluva záväzná pre druhého z manželov, ak tretia strana nevedela alebo odôvodnene nemohla vedieť, že chýba súhlas druhého z manželov. V prípade disponovania so spoločným hnuteľným majetkom bez úhrady alebo v prípade disponovania, ktoré sa musí urobiť písomne s overenými podpismi občianskoprávneho notára, sa uplatňuje pravidlo pri nakladaní s nehnuteľným majetkom bez súhlasu druhého z manželov (pozrite ustanovenie vyššie) (§ 24 ods. 5 zákona o rodine).

Dokonca ani v prípade, ak je jeden z manželov výlučným vlastníkom rodinného domu, nemôže s ním nakladať bez súhlasu druhého z manželov, ak manželia nemajú iný domov. V prípade chýbajúceho súhlasu k nakladaniu s majetkom môže dôjsť na základe povolenia okresného sudcu, ak sa zistí, že to nepoškodí maloleté deti a rodinu (§ 26 zákona o rodine).

Každý z manželov môže uzavrieť zmluvu na účely dispozície z osobným majetkom s treťou stranou alebo druhým z manželov (§ 25 zákona o rodine).

2.5. Sú niektoré právne úkony zo strany jedného z manželov záväzné aj pre druhého partnera?

Ako už bolo uvedené, v prípade, že sa spoločným majetkom disponuje  jeden z manželov za úhradu bez súhlasu druhého, je zmluva záväzná pre druhého z manželov, ak tretia strana nevedela alebo odôvodnene nemohla vedieť, že chýba súhlas druhého z manželov. Dlhy, ktoré vzniknú jednému z manželov na uspokojovanie potrieb rodiny, sú spoločnými dlhmi, za ktoré sú zodpovední obidvaja manželia (§ 32 zákona o rodine).

2.6. Kto je zodpovedný za dlhy, ktoré vznikli počas manželstva? Ktorý majetok si môžu nárokovať veritelia na uspokojenie svojich pohľadávok?

Výdavky nevyhnutné na uspokojenie potrieb rodiny budú niesť obidvaja z manželov. Sú spoločne zodpovední za dlhy, ktoré vzniknú na účely uspokojovania potrieb rodiny (§ 32 zákona o rodine). Manželia sú zodpovední za svoje osobné dlhy svojim osobným vlastníctvom a ich podielom na spoločnom majetku.