4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

Majetkový režim sa musí zaregistrovať.

4.1. Existuje vo vašej krajine jeden alebo viacero registrov majetkových pomerov? Kde?

Registračný úrad vedie ústredný elektronický register (§ 19 zákona o rodine).

4.2. Aké dokumenty sa evidujú? Ktoré informácie sa evidujú?

Manželské zmluvy a príslušné majetkové pomery manželov sa musia zaregistrovať.

4.3. Ako a kto môže mať prístup k zaevidovaným informáciám?

Register je verejný. Za odkazy a osvedčenia z registra sa účtujú poplatky v súlade s cenníkom schváleným Radou ministrov (§ 19 ods. 4 zákona o rodine).

4.4. Aké sú právne účinky evidencie (platnosť, možnosť podať námietky)?

Vzhľadom na tretie strany sa bude uplatňovať zákonný majetkový režim manželov, ak nebol zaregistrovaný žiaden iný režim (§ 20 zákona o rodine).