5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

Zánik manželstva bude viesť k zániku režimu majetkových pomerov manželov (§ 27 zákona o rodine) a rozdeleniu spoločného majetku.

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

Podiel manželov na spoločnom majetku je rovnaký (§ 28 zákona o rodine).

Súd však môže určiť, že väčší podiel pripadne jednému z manželov, ktorému bola zverená starostlivosť o maloleté deti, ak mu to spôsobuje osobitné ťažkosti. Okrem svojho podielu potom získava aj hnuteľný majetok určený na výchovu a vzdelávanie detí (§ 29 ods. 1 a 2 zákona o rodine). V prípade rozvodu môže súd stanoviť väčší podiel aj v prípade, ak príspevok jedného z manželov k nadobudnutému majetku je výrazne vyšší, ako príspevok druhého (§ 29 ods. 3 zákona o rodine).

V prípade rozvodu je každý z manželov oprávnený na časť hodnoty majetku za výkon povolania alebo živnosti a pohľadávky druhého z manželov, ktoré boli nadobudnuté počas manželstva, ak majú významnú hodnotu a ak prispel k ich nadobudnutiu buď svojou prácou, finančnými prostriedkami, starostlivosťou o deti alebo prácou v domácnosti. Nárok možno uplatniť aj pred rozvodom pod podmienkou, že konanie jedného z manželov, ktorý nadobudol majetok, ohrozuje záujmy druhého z manželov alebo detí (§ 30 zákona o rodine).

§ 31 zákona o rodine uvádza, že nárok na základe § 29 ods. 3 a § 30 možno uplatniť do jedného roka od zániku manželstva; žalobu na základe § 29 ods. 1 a 2 možno podať do jedného roka od vymáhania rozhodnutia súdu o starostlivosti o deti.

Režim oddeleného vlastníctva:

Majetok nadobudnutý manželmi počas manželstva je ich osobným majetkom (§ 33 ods. 1 zákona o rodine).

Pri zániku manželstva môže každý z manželov uplatniť nárok na časť hodnoty majetku nadobudnutého druhým z manželov počas manželstva v takom rozsahu, v akom do neho prvý z manželov prispel svojou prácou, finančnými prostriedkami, starostlivosťou o deti, prácou v domácnosti alebo inak (§ 33 ods. 2 zákona o rodine).

Zmluvné dojednania:

Manželskou zmluvou sa manželia môžu dohodnúť na rozdelení ich majetku v prípade rozvodu (§ 38 zákona o rodine).

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

§ 38 zákona o rodine stanovuje, že manželia môžu v manželskej zmluve upraviť ich zodpovednosť za výdavky a záväzky, ktoré vznikli počas manželstva. V prípade, že manželia neuzavreli manželskú zmluvu na úpravu svojej zodpovednosti, platia ustanovenia § 36 ods. 2: manželia nesú spoločnú zodpovednosť za záväzky, ktoré vznikli v dôsledku aktuálnych potrieb rodiny. V prípade zániku manželstva rozvodom môžu zostať manželia spoločne zodpovední za existujúce záväzky, ktoré vznikli počas ich manželstva, ako bežní spoludlžníci, pretože už nebudú ďalej zodpovední ako manželia.

5.3. Má jeden z manželov nárok na vyrovnávaciu platbu?

Zákon o rodine upravuje prípady, v ktorých je jeden z manželov oprávnený získať väčší podiel spoločného majetku (pozri bod 5.1).