6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

V prípade smrti jedného z manželov režim majetkových pomerov manželov zanikne a v prípade, že majetok bol spoločný, spoločný majetok sa rozdelí podľa príslušných zásad uvedených v bode 5.1. Pozostalý manžel dostane svoj podiel majetku a zvyšná časť spoločného majetku prechádza do pozostalosti, ktorá sa rozdelí podľa ustanovení zákona o dedičstve. Podľa tohto zákona pozostalý manžel zdedí časť rovnajúcu sa časti každého dieťaťa. Ak deti zosnulého umreli alebo nemajú nárok na dedičstvo, nárok na dedičstvo budú mať ich potomkovia (§ 10 zákona o dedičstve).

V prípade spoločného dedičstva jedného z manželov s následnými dedičmi alebo súrodencami zosnulého alebo inými potomkami dostane polovicu majetku, ak bol otvorený pred dovŕšením 10 rokov manželstva. V opačnom prípade dostane dve tretiny dedičstva. V prípade spoločného dedičstva jedného z manželov s následnými dedičmi a súrodencami zosnulého alebo inými potomkami, dostane jednu tretinu dedičstva v prvom prípade (pred dovŕšením 10 rokov manželstva) a polovicu v druhom prípade. V prípade, že neexistujú žiadni ďalší dediči, manžel zdedí celý majetok (§ 9 zákona o dedičstve).