7 Stanovujú vaše vnútroštátne právne predpisy osobitnú úpravu majetkových pomerov manželov v prípade medzinárodných párov?

Nie, neposkytuje osobitný režim majetkových pomerov v manželstve v prípade párov rôznych národností.