9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

Ak je jeden z manželov bulharským občanom alebo má obvyklé bydlisko v Bulharsku, manželské otázky spadajú do právomoci bulharských súdov. Na základe toho istého § 7 zákona o medzinárodnom práve súkromnom majú bulharské súdy právomoc vo veciach osobných a majetkových vzťahov medzi manželmi.

Kompetentný krajský súd je súdom v kraji, v ktorom má obžalovaný svoje obvyklé bydlisko (§ 105 občianskeho súdneho poriadku).