1 Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje?

1.1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na majetok manželov? Ktoré kritériá/pravidlá sa používajú na stanovenie rozhodného práva? Ktoré medzinárodné dohovory sa musia dodržiavať v súvislosti s konkrétnymi krajinami?

Makars egendomsordning regleras enligt lagen i det land där båda makarna är medborgare. Om de är medborgare i olika länder tillämpas lagen i det land där paret har sin gemensamma bostad. Om makarna inte har samma nationalitet eller gemensam bostadsort ska lagen i det land där de senast bodde gemensamt tillämpas. Om den tillämpliga lagen inte kan fastställas utifrån dessa regler ska kroatisk lagstiftning tillämpas (artikel 36 i lagen om internationell privaträtt).

Tillämplig lag för makars avtalsmässiga egendomsordning ska vara den lag som gällde som rättslig egendomsordning för makar vid den tidpunkt när makarna ingick avtalet.

Republiken Kroatien är inte undertecknande part till 1978 års Haagkonventionom tillämplig lag beträffande makars förmögenhetsförhållanden.

Bilaterala konventioner om internationell rättshjälp som innehåller regler som strider mot lagstiftningen om makars egendomsförhållanden har slutits med Tjeckien, Ungern, Mongoliet, Polen, Rumänien, Ryska federationen och Slovakien (mer information finns på http://www.mprh.hr/bilateralna-suradnja-01).

1.2. Majú manželia možnosť vybrať si rozhodné právo? Ak áno, ktorými zásadami sa tento výber riadi (napr. zvolené právne predpisy, formálne požiadavky, spätný účinok)?

Enligt den kroatiska lagstiftningen är det inte möjligt att välja tillämplig lag, så om båda makarna är kroatiska medborgare kan de inte utnyttja det alternativet. Om däremot en av makarna är medborgare i ett annat land och om den lag som ursprungligen var tillämplig på makarnas egendomsförhållande (den lag som var tillämplig vid den tidpunkt när makarna ingick avtalet) tillåter ett sådant val kan makarna välja denna tillämpliga lag (artikel 37 i lagen om internationell privaträtt) så länge verkan av dess tillämpning inte strider mot grunderna för Republiken Kroatiens rättsordning (författningen) (artikel 4 i lagen om internationell privaträtt).