3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

Makarna kan ingå ett giftorättsgodsavtal som styr deras egendomsförhållanden med avseende på befintlig och framtida egendom (artikel 255 i familjelagen).

Makarna kan upprätta sitt egendomsförhållande på egen hand och för deras eget bästa genom att fastställa vilka av deras tillgångar som ska ingå i den gemensamma egendomen och vilka som ska tillhöra makarnas enskilda egendom (artiklarna 248, 249 och 253 i familjelagen). För vissa frågor, till exempel förvaltning eller uppdelning av egendom, ska bestämmelserna i lagen om ägarskap och andra egendomsrättigheter tas i beaktande.

Giftorättsgodsavtal regleras inte i familjelagen, vilket innebär att alla avtal som inte strider mot de obligatoriska bestämmelserna är tillåtna. Det finns begränsningar avseende tillämpningen av utländsk lag eftersom det inte är tillåtet att tillämpa utländsk lag på egendomsförhållanden i ett giftorättsgodsavtal (artikel 257 i familjelagen) om båda makarna är kroatiska medborgare. Om en av makarna är medborgare i ett annat land tillämpas däremot lagen om internationell privaträtt (se punkt 1.2).

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Ett giftorättsgodsavtal måste ingås skriftligen och makarnas namnteckningar ska intygas av en civilrättslig notarie (artikel 255, paragraf 3 i familjelagen).

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Ett giftorättsgodsavtal kan ingås före eller under äktenskapet.

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Makarna kan ändra ett befintligt giftorättsgodsavtal eller ingå ett nytt när som helst om alla ovannämnda villkor har uppfyllts.