5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

Båda makarna har rätt att lämna in en fordring till domstolen om uppdelning av egendomen efter äktenskapets upphörande (i händelse av skilsmässa) eller under äktenskapet. Makarna kan även komma överens om en uppdelning av den gemensamma egendomen. Om det råder oenighet om uppdelningen dömer domstolen i enlighet med civilrättsliga bestämmelser. Såvida makarna inte har kommit överens om annat delas den gemensamma egendomen lika. Uppdelning av fast egendom som utgör del av den gemensamma egendomen kan göras utifrån motvärden (om det finns flera olika fastigheter), geometriskt genom uppdelning av mark, genom civil uppsägning (försäljning av fastigheten och uppdelning av inkomsten), betalning eller genom att garantera boenderätt. Lösa tillgångar som utgör del av den gemensamma egendomen kan delas utifrån motvärden (om det finns flera tillgångar), genom civil uppsägning, betalning eller fysiskt.

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

För makars skyldigheter avseende befintliga skulder efter skilsmässan gäller samma regler som i punkt 2.6.