8 Čo stanovuje zákon v prípade majetku registrovaných a neregistrovaných partnerov?

Enligt familjelagen är en utomäktenskaplig förbindelse en förbindelse mellan en ogift kvinna och en ogift man som varar i mer än tre år, eller kortare tid om ett barn föds som ett resultat av förbindelsen ((artikel 3 i familjelagen).

Utomäktenskapliga förbindelser kan inte registreras enligt kroatisk lag. Domstolen ska avgöra om alla förhandsvillkor har uppfyllts för en utomäktenskaplig förbindelse i varje enskilt fall.

Samma bestämmelser i familjelagen för makar gäller för utomäktenskapliga förbindelser mellan en man och en kvinna som uppfyller de förhandsvillkor som fastställs i artikel 3 i familjelagen (se svar 1–7; artikel 258 i familjelagen).

I Kroatien regleras förbindelser mellan personer av samma kön genom lagen om samkönade förbindelser. Enligt denna lag är en förbindelse mellan personer av samma kön ett samboförhållande mellan två personer av samma kön (nedan kallade partner) som inte är gifta, som inte lever i ett utomäktenskapligt förhållande eller någon annan typ av förbindelse mellan personer av samma kön, och som varar minst tre år enligt principen om jämställdhet, ömsesidig respekt och medverkan samt som har ett emotionellt förhållande.

I lagen om samkönade förbindelser regleras även egendomsfrågor (artiklarna 11–20) enligt bestämmelserna om äktenskapliga förbindelser i familjelagen.

När det gäller normal förvaltning av gemensam egendom av en partner antas den andra partnern ha lämnat sitt medgivande, såvida inget annat påvisas. Avsaknad av medgivande påverkar inte rättigheter och skyldigheter hos tredje man i god tro.

Egendomsförhållanden mellan partner kan regleras i ett avtal om befintlig och framtida egendom. Ett sådant avtal ska ingås skriftligen med partnernas styrkta namnteckningar. En civilrättslig notarie har befogenhet att styrka namnteckningarna. Den kroatiska lagstiftningen tillåter inte val av tillämplig lag.

Den kroatiska lagstiftningen innehåller inga bestämmelser om egistrering av förbindelser mellan personer av samma kön och det måste därför inte styrkas i förfaranden där parter hävdar sin rätt utifrån en förbindelse mellan personer av samma kön.