9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

Enligt allmänna behörighetsregler har kroatiska domstolar internationell behörighet i mål där den svarande har sin hemvist i Republiken Kroatien (artikel 46, paragraf 1 i lagen om internationell privaträtt).

Kroatiska domstolar har även internationell behörighet för tvister avseende äktenskapsegendom om en svarande inte har sin hemvist i Republiken Kroatien men där den klagande har sin hemvist eller tillfälliga bostad i Kroatien vid tidpunkten för de rättsliga åtgärderna (artikel 59, paragraf 1 i lagen om internationell privaträtt).

Om en majoritet av giftorättsgodset finns i Republiken Kroatien, och resten utomlands, kan domstolen fatta beslut om den egendom som finns utomlands enbart om den fattar ett beslut om den egendom som finns i Republiken Kroatien, och endast om den svarande samtycker till detta (artikel 59, paragraf 2 i lagen om internationell privaträtt)..

Kroatiska domstolar har däremot exklusiv behörighet för tvister om rätt att avyttra fast egendom som finns inom Republiken Kroatiens territorium (artikel 56 i lagen om internationell privaträtt). Makarna kan endast enas om att en utländsk domstol ska vara behörig i ärendet om en av makarna är utländsk medborgare och om ärendet inte avser en exklusiv behörighet för de kroatiska domstolarna.

Makarna kan komma överens om att kroatiska domstolar ska vara behöriga om minst en av makarna är kroatisk medborgare (artikel 49, paragraf 2 i lagen om internationell privaträtt).