2 Existujú majetkové pomery manželov vyplývajúce zo zákona a ak áno, čo to znamená?

2.1. Opíšte všeobecné zásady: Ktorý majetok je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva? Ktorý majetok je súčasťou samostatného dedičstva manželov?

V oddiele 13 zákona 232/91 sa stanovuje, že manželstvo nemá vplyv na majetkovú nezávislosť manželov. Každý z manželov si zachováva a získava svoj vlastný majetok aj po uzavretí manželstva. Samozrejme, manželia môžu získať spoločný majetok. V takom prípade má však každý z manželov nerozdelený podiel na tomto majetku. Ak sa manželstvo anuluje alebo rozvedie alebo ak došlo k rozluke strán, potom si každá strana môže uplatňovať nárok na svoj prínos k zväčšeniu majetku druhého z manželov (pozri 5.1).

V zmysle vyvrátiteľnej domnienky prínos jedného z manželov k zväčšeniu majetku druhého z manželov predstavuje jednu tretinu zväčšenia. Ak navrhovateľ/navrhovateľka preukáže, že jeho/jej prínos bol väčší ako jedna tretina, môže mu/jej byť súdom pre rodinné záležitosti ako náhrada škody udelená vyššia suma. Zavedením predpokladu zákonodarca uznáva ťažkosti, ktorým môže navrhovateľ/navrhovateľka pri preukazovaní svojho prínosu čeliť, a to často po mnohých rokoch manželstva. Ak dôkazy pred súdom nie sú rozhodujúce, pokiaľ ide o rozsah prínosu navrhovateľa/navrhovateľky k zväčšeniu majetku druhého z manželov, potom súd pre rodinné záležitosti môže nariadiť, aby bola navrhovateľovi/navrhovateľke v súlade s predpokladom udelená jedna tretina zväčšenia majetku. Ak navrhovateľ/navrhovateľka požaduje pridelenie sumy presahujúcej jednu tretinu zväčšenia majetku, potom musí poskytnúť dostatočné dôkazy, aby sa preukázalo, že jeho/jej prínos presiahol jednu tretinu.

2.3. Mali by manželia vypracovať súpis majetku? Ak áno, kedy a ako?

Je to zväčšenie majetku a nie majetok samotný, čo je predmetom žiadosti o majetkové vyrovnanie manželov v súlade s oddielom 14 zákona 232/91 (pozri 5.1). Súd by mal porovnať majetok, ktorý mal ktorýkoľvek z manželov v čase uzatvorenia manželstva, s majetkom, ktorý mal ktorýkoľvek z manželov v čase rozluky, s cieľom určiť, či sa tento majetok v priebehu manželstva strán zväčšil. Ak nedošlo k žiadnemu zväčšeniu alebo ak sa majetok jedného z manželov zmenšil, potom sa oddiel 14 neuplatňuje a druhý z manželov nemôže požadovať nič. Vzhľadom na vyššie uvedené je preukázanie skutočnosti, že sa majetok manželov počas manželstva zväčšil, podstatné. Či sa tak urobí stanovením súpisu majetku alebo inými spôsobmi, je už na daných stranách.

2.4. Kto je poverený správou majetku? Kto je oprávnený nakladať s majetkom? Môže jeden z manželov nakladať s majetkom/spravovať majetok sám, alebo potrebuje na to súhlas druhého manžela (napr. v prípade predaja spoločného domu)? Aký vplyv má chýbajúci súhlas na platnosť právneho úkonu a na možnosť podať námietky voči tretej osobe?

Ako sa uvádza vyššie, v oddiele 13 zákona 232/91 sa stanovuje, že manželstvo nemá vplyv na majetkovú nezávislosť manželov. Každý z manželov si zachováva a získava svoj vlastný majetok aj po uzavretí manželstva. Takto si každý z manželov spravuje svoj vlastný majetok.

2.5. Sú niektoré právne úkony zo strany jedného z manželov záväzné aj pre druhého partnera?

Nie.

2.6. Kto je zodpovedný za dlhy, ktoré vznikli počas manželstva? Ktorý majetok si môžu nárokovať veritelia na uspokojenie svojich pohľadávok?

V zásade každý z manželov je zodpovedný za svoj dlh, pokiaľ nenastanú zvláštne okolnosti. Na uspokojenie pohľadávky veriteľa sa môže použiť iba majetok príslušného z manželov.