3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

Manželské dohody v zmysle predmanželských zmlúv medzi manželmi sú neplatné alebo podľa cyperských právnych predpisov aspoň nezáväzné. To isté platí o všetkých dohodách o budúcom vyrovnaní majetkových pomerov manželov, ktoré boli uzavreté medzi manželmi po uzavretí manželstva, ale pred rozlukou. Len po tom, ako došlo k rozluke manželov, sa môže uplatniť nárok na kompenzáciu prínosu k zväčšeniu majetku manželov stanovený v oddiele 14 zákona 232/91 (pozri 5.1) a tak žiadne manželské dohody alebo zmluvy o rozdelení majetku manželov, ktoré boli uzatvorené pred rozlukou manželov, nie sú ani pre jednu zo strán záväzné a súd pre rodinné záležitosti im nebude venovať pozornosť. Je tomu tak preto, že ustanovenia zákona 232/91 majú záväzný charakter a nesmú sa porušiť súkromnými dohodami podpísanými medzi stranami (pravdepodobne pod nátlakom), ktoré buď obmedzujú, alebo vylučujú právo chránené podľa ustanovení oddielu 14 zákona 232/91. V dôsledku toho sa manželské dohody môžu uzatvárať len po tom, čo došlo k rozluke strán a nie skôr. Po rozluke sa však strany môžu slobodne dohodnúť vo veci svojich majetkových záležitostí bez toho, aby sa obrátili na súd.

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Neexistujú žiadne formálne požiadavky pre vyporiadanie majetkových pomerov manželov mimo právomoci súdov. Nezávislé právne poradenstvo a finančné informácie sa však môžu považovať za kľúčové faktory platnosti dohody, a to v závislosti od daných okolností.

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Pozri 3.1.

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Áno, pokiaľ sa dohoda uzatvorí po rozluke strán.