6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

Pozostalý manžel/manželka má vždy právo na podiel na majetku alebo v prípade, že zosnulý manželský partner zanechal poslednú vôľu, na neopomenuteľnú časť majetku, teda pozostalý manželský partner má právo na podiel, bez ohľadu na to, či zosnulý manželský partner zanechal poslednú vôľu alebo nie. Podiel pozostalého manželského partnera sa stanoví na základe existencie iných dedičov a v súlade s oddielom 44 kap. 195 takto:

  • i) Ak zosnulý partner zanechá okrem manželského partnera nejaké dieťa alebo jeho potomka, potom podiel manželského partnera bude rovnaký ako podiel každého dieťaťa. Ak zosnulý partner zanechá manželského partnera a dve deti, podiel tohto manželského partnera sa bude rovnať jednej tretine. Ak dieťa zosnulého zomrelo počas života zosnulého, potom jeho dieťa (t. j. vnúča zosnulého) bude mať nárok na podiel, ktorý by dostal jeho rodič, ak by bol nažive.
  • ii) Ak zosnulý partner nezanechá okrem manželského partnera žiadne dieťa ani jeho potomka, ale nejakého predka alebo jeho potomka v rámci tretieho stupňa príbuzenstva zosnulého, podiel manželského partnera bude jedna polovica majetku alebo neopomenuteľnej časti majetku. Je zrejmé, že pojem „jeho predok alebo potomok" by mal zahŕňať aj príbuzných v nepriamej línii, pretože inak by bol akýkoľvek odkaz na potomkov bezvýznamný. Na všetkých potomkov v priamej línii by sa vzťahovali ustanovenia bodu i) vyššie. Preto ak zosnulý zanechá rodičov, starých rodičov, súrodencov, strýkov, tety, synovcov alebo netere, podiel pozostalého manželského partnera sa bude rovnať jednej polovici. Je nepodstatné, či zosnulá osoba zanechá jedného alebo niekoľkých predkov alebo ich potomkov v rámci tretieho stupňa príbuznosti. Existencia iba jedného stačí na to, aby sa podiel pozostalého manželského partnera obmedzil na jednu polovicu.
  • iii) Ak zosnulý partner nezanechá okrem manželského partnera žiadne dieťa ani jeho potomka ani žiadneho predka alebo jeho potomka v rámci tretieho stupňa príbuzenstva, ale zanechá nejakého predka alebo jeho potomka štvrtého stupňa príbuzenstva so zosnulým, podiel pozostalého manželského partnera bude predstavovať tri štvrtiny majetku alebo neopomenuteľnej časti majetku. Preto ak zosnulá osoba zanechala po svojej smrti bratrancov a sesternice alebo súrodencov starých rodičov či vnúčatá súrodencov, zákonný podiel manželského partnera sa obmedzí na tri štvrtiny.
  • iv) Ak zosnulá osoba nezanechá okrem manželského partnera žiadne dieťa ani jeho potomka, ani žiadneho predka alebo jeho potomka v rámci štvrtého stupňa príbuzenstva so zosnulým, manželský partner zdedí celý majetok alebo celú neopomenuteľnú časť majetku.