1 Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje?

1.1. Ktoré rozhodné právo sa uplatňuje na majetok manželov? Ktoré kritériá/pravidlá sa používajú na stanovenie rozhodného práva? Ktoré medzinárodné dohovory sa musia dodržiavať v súvislosti s konkrétnymi krajinami?

Základné pravidlá pre určenie rozhodného práva obsahuje zákon č.91/2012 Sb., o medzinárodnom práve súkromnom. Podľa §49 ods. 3 zákona o medzinárodnom práve súkromnom sa majetkové vzťahy medzi manželmi riadia právnymi predpismi štátu, v ktorom majú obaja manželia obvyklý pobyt. Ak majú manželia svoj obvyklý pobyt v rôznych štátoch, ich majetkové vzťahy sa riadia právnym poriadkom štátu, ktorého štátnymi príslušníkmi sú obaja manželia. Ak sú manželia štátnymi príslušníkmi rôznych štátov, riadia sa tieto vzťahy českými právnymi predpismi. Túto otázku upravujú aj bilaterálne zmluvy o právnej pomoci v občianskych, obchodných a rodinných veciach uzatvorených medzi Českou republikou a bývalými socialistickými štátmi (napr. zmluva s Bulharskom z 25. 11. 1976, zmluva s Poľskom z 21. 12. 1987, zmluva s bývalou Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 21. 1. 1964, zmluva s Rumunskom z 11. 7. 1994), kde je kolízne kritérium štátnej príslušnosti rozhodujúce pre určenie rozhodného práva. Kolízne kritérium ich spoločného bydliska sa berie do úvahy len v prípade, že manželia sú rôznej národnosti. V zmluve s bývalým Sovietskym zväzom podpísanej dňa 12. 8. 1982 (záväznej vo vzťahu k Rusku, Moldavsku, Kirgizsku a Gruzínsku) a v zmluve s Ukrajinou z 28.05.2001 je kolíznym kritériom spoločné bydlisko. Právna úprava obsiahnutá v týchto medzinárodných zmluvách sa aplikuje namiesto zákonnej úpravy.

Registrované partnerstvá a obdobné vzťahy a ich účinky, vrátane úpravy osobných a majetkových pomerov partnerov, sa riadia právnym poriadkom štátu, kde bolo registrované partnerstvo alebo obdobný vzťah uzavreté (§67 ods. 2 Zákona o medzinárodnom práve súkromnom.)

1.2. Majú manželia možnosť vybrať si rozhodné právo? Ak áno, ktorými zásadami sa tento výber riadi (napr. zvolené právne predpisy, formálne požiadavky, spätný účinok)?

Podľa §49 ods. 4 Zákona o medzinárodnom práve súkromnom sa manželia môžu dohodnúť, že ich majetkové vzťahy sa budú riadiť :

  • právnym poriadkom štátu, ktorého je jeden z manželov štátnym príslušníkom, alebo 
  • právnym poriadkom štátu, v ktorom má jeden z manželov obvyklý pobyt, alebo 
  • právnym poriadkom štátu, kde sa nachádza nehnuteľnosť, pokiaľ ide o túto nehnuteľnosť, alebo
  • českým právnym poriadkom.

Dohoda musí byť spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo obdobnej listiny, pokiaľ sa dohoda uzatvára v cudzine.