2 Existujú majetkové pomery manželov vyplývajúce zo zákona a ak áno, čo to znamená?

2.1. Opíšte všeobecné zásady: Ktorý majetok je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva? Ktorý majetok je súčasťou samostatného dedičstva manželov?

Zákonným majetkovým režimom manželov v Českej republike je spoločný majetok manželov, ktorý upravuje občiansky zákonník (zákon č.89/2012 Sb.).

Podrobnejšie vymedzenie spoločného majetku nájdeme v § 709, § 710 a § 3040 Občianskeho zákonníka, podľa ktorých je súčasťou spoločného majetku manželov :

 • Majetok, t.j. to, čo nadobudol jeden z manželov alebo obaja manželia spoločne za trvania manželstva, s výnimkou toho, čo
  • slúži osobnej potrebe jedného z manželov,
  • nadobudol darom, dedením alebo odkazom len jeden z manželov, ibaže darca pri darovaní alebo poručiteľ pri nakladaní s majetkom pre prípad smrti prejavil iný úmysel,
  • nadobudol jeden z manželov ako náhradu nemajetkovej ujmy na svojich prirodzených právach, o nadobudol jeden z manželov právnym konaním vzťahujúcim sa k jeho výlučnému vlastníctvu,
  • nadobudol jeden z manželov náhradou za poškodenie, zničenie alebo stratu svojho výhradného majetku
  • bolo vydané podľa právnych predpisov o reštitúcii majetku tomu z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Súčasťou spoločného majetku je tiež zisk z toho, čo patrí výhradne jednému z manželov, a tiež podiel manžela v obchodnej spoločnosti alebo družstve, ak sa stal manžel v dobe trvania manželstva spoločníkom obchodnej spoločnosti alebo členom družstva (ibaže by nadobudnutie podielu spadalo pod jednu z vyššie uvedených výnimiek).

 • Dlhy, prevzaté za trvania manželstva, ibaže :
  • sa týkajú majetku, ktorý patrí výlučne jednému z manželov, a to v rozsahu, ktorý presahuje zisk z tohto majetku, alebo
  • ich prevzal len jeden z manželov bez súhlasu druhého, bez toho aby sa jednalo o zaobstarávanie každodenných alebo bežných potrieb rodiny.

2.2. Existujú právne predpoklady týkajúce sa rozdelenia majetku?

České právo v súčasnosti takúto domnienku nepozná.

2.3. Mali by manželia vypracovať súpis majetku? Ak áno, kedy a ako?

Neexistuje žiadny predpis, ktorý by určoval povinnosť vypracovať súpis majetku. Napriek tomu je vhodné, aby sa súpis majetku vypracoval v súvislosti s vyporiadaním spoločného majetku manželov v prípade jeho zániku (rozvodom alebo smrťou jedného z manželov).

2.4. Kto je poverený správou majetku? Kto je oprávnený nakladať s majetkom? Môže jeden z manželov nakladať s majetkom/spravovať majetok sám, alebo potrebuje na to súhlas druhého manžela (napr. v prípade predaja spoločného domu)? Aký vplyv má chýbajúci súhlas na platnosť právneho úkonu a na možnosť podať námietky voči tretej osobe?

Obaja manželia (alebo jeden z nich podľa dohody) používajú a spoločne udržiavajú majetok, ktorý tvorí súčasť ich spoločného majetku. Bežnú správu majetku, ktorý je súčasťou spoločného majetku, môže vykonávať každý z nich (napr. úhrada bežných domácich záležitostí, platba pravidelných záväzkov, ako je nájomné a súvisiace služby, stravovanie, nákup bežných spotrebných výrobkov). V záležitostiach týkajúcich sa spoločného majetku manželov, ktoré nie sú bežné (napr. prevod nehnuteľného majetku alebo majetku vyššej hodnoty alebo zastavenie nehnuteľného majetku), sa vyžaduje súhlas oboch manželov. Ak by jeden manžel bez vážneho dôvodu odoprel súhlas alebo nebol schopný prejaviť svoju vôľu, môže jeho súhlas na návrh druhého manžela nahradiť súd. Ak koná len jeden manžel bez súhlasu druhého manžela v prípadoch, keď je potrebný súhlas oboch manželov, môže sa druhý manžel dovolať neplatnosti takéhoto konania (§ 713 a § 714 Občianskeho zákonníka); ak sa však neplatnosti nedovolá, zostáva takéto konanie v platnosti (§ 586 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Tieto ustanovenia sa uplatnia len vtedy, ak nie sú modifikované manželskou zmluvou alebo rozhodnutím súdu.

2.5. Sú niektoré právne úkony zo strany jedného z manželov záväzné aj pre druhého partnera?

Obidvaja manželia majú spoločné a nerozdielne práva a povinnosti, vyplývajúce z právnych úkonov týkajúcich sa ich spoločného majetku, ktoré boli vykonané jedným z nich v rámci bežnej správy (§ 713 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

2.6. Kto je zodpovedný za dlhy, ktoré vznikli počas manželstva? Ktorý majetok si môžu nárokovať veritelia na uspokojenie svojich pohľadávok?

Obaja manželia sú spoločne a nerozdielne zodpovední za záväzky, ktoré sa vzťahujú na ich spoločný majetok (§ 713 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Tieto dlhy môžu byť uspokojené tak z majetku patriaceho do spoločného majetku manželov, tak z výhradného majetku každého z manželov.

Manželská zmluva môže vylúčiť spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť manželov za dlhy, avšak voči tretím osobám má takáto zmluva účinky len vtedy, ak s ňou tretia osoba súhlasí (§ 719 ods. 2 Občianskeho zákonníka) alebo ak bude na žiadosť oboch manželov zapísaná vo verejnom zozname manželských zmlúv (§ 721 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Manželia zostávajú samostatne zodpovední za dlhy, ktoré netvoria spoločný majetok manželov, tzn. v princípe: 

 • dlhy vzťahujúce sa k ich výlučnému majetku, a to v rozsahu presahujúcom zisk z tohto majetku, 
 • dlhy prevzaté jedným manželom bez súhlasu druhého bez toho, aby sa jednalo o obstarávanie každodenných alebo bežných potrieb rodiny, 
 • dlhy vzniknuté z protiprávneho konania jedného z manželov, 
 • dlhy voči štátu a orgánom verejnej správy, 
 • dlhy vzniknuté pred uzavretím manželstva.

Tieto dlhy (s výnimkou dlhov vzniknutých pred uzavretím manželstva) však môžu byť pri výkone rozhodnutia uspokojené nielen z výhradného majetku zaviazaného manžela, ale aj z majetku patriaceho do spoločného majetku manželov.