3 Ako môžu manželia upraviť svoje majetkové pomery?

3.1. Ktoré ustanovenia možno zmluvne ošetriť a ktoré nie? Ktoré majetkové pomery manželov možno zvoliť?

Manželia (snúbenci) si manželskou zmluvou môžu dojednať manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu. Zmluvný režim môže spočívať v režime oddeleného majetku, v režime vzniku spoločného majetku manželov ku dňu zániku manželstva, ako aj v režime rozšírenia alebo zúženia rozsahu spoločného majetku (§ 717 Občianskeho zákonníka). Zmluva môže obsahovať v podstate akékoľvek dohody, pokiaľ to zákon nezakazuje - najmä môže odchylne od zákona zmeniť zaradenie existujúceho i budúceho majetku do spoločného majetku, alebo mimo neho. Znamená to napríklad, že manželia sa môžu dohodnúť, že majetok (napr. nehnuteľnosť) vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov sa stane súčasťou spoločného majetku manželov. Manželská zmluva môže tiež usporiadať majetkové pomery pre prípad zániku manželstva - rozvodom i smrťou (§ 718 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka). Taktiež správa spoločného majetku môže byť upravená manželskou zmluvou podľa potrieb manželov.

3.2. Aké sú formálne požiadavky a na koho sa môžem obrátiť?

Tieto zmluvy musia byť uzavreté vo forme notárskej zápisnice (§ 716 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

3.3. Kedy môže byť zmluva uzavretá a kedy nadobudne platnosť?

Zmluva môže byť uzatvorená kedykoľvek v priebehu manželstva alebo tiež pred jeho uzavretím. V prvom prípade zmluva nadobudne platnosť po jej uzavretí, v druhom prípade až vtedy, keď manželia zákonne uzatvoria manželstvo. Pokiaľ je však predmetom zmluvy existujúca vec zapísaná vo verejnom registri (napr. nehnuteľnosť), ktorá je už v spoločnom vlastníctve manželov alebo ktorá patrí len jednému z nich, nadobúda zmluva v tejto časti účinky voči tretím osobám zásadne až zápisom do tohto registra (§ 720 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Ak si dojednajú manželia pre svoj zmluvný režim spätný účinok, neprihliada sa k tomu. 3

3.4. Môžu manželia zmeniť existujúcu zmluvu? Ak áno, za akých podmienok?

Manželia môžu voľne upraviť existujúcu manželskú zmluvu na základe ich dohody; aj pre túto dohodu sa vyžaduje forma notárskej zápisnice. Režim spoločného majetku môže byť tiež upravený rozhodnutím súdu (na požiadanie jedného z manželov). Takáto zmena si vyžaduje dohodu manželov alebo rozhodnutie súdu o súčastiach spoločného majetku manželov v doterajšom režime. Opäť sa uplatní len podmienečná účinnosť zmien vo vzťahu k tretím osobám.