4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

4.1. Existuje vo vašej krajine jeden alebo viacero registrov majetkových pomerov? Kde?

V Českej republike sú vedené dva registre manželských zmlúv:

  • Zoznam listín o manželskom majetkovom režime - verejná elektronická evidencia
  • Evidencia listín o manželskom majetkovom režime - neverejná elektronická evidencia

Obidva registre prevádzkuje a spravuje Notárska komora Českej republiky.

4.2. Aké dokumenty sa evidujú? Ktoré informácie sa evidujú?

4.3. Ako a kto môže mať prístup k zaevidovaným informáciám?

Zoznam listín o manželskom majetkovom režime

Do zoznamu listín sa zapisujú tak manželské majetkové zmluvy (resp. dohody o zmene týchto zmlúv), ako aj súdne rozhodnutia o manželskom majetkovom režime. Zoznam zahŕňa register a zbierku listín.

Register obsahuje nasledujúce údaje:

  • meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko (budúcich) manželov,
  • dátum uzavretia a účinnosti manželské majetkové zmluvy, označenie dohodnutého režimu podľa občianskeho zákonníka a meno, priezvisko a sídlo notára, ktorý zmluvu o manželskom majetkovom režime spísal, alebo,
  • dátum vydania a právoplatnosti súdneho rozhodnutia o manželskom majetkovom režime, jeho spisovú značku, označenie súdu, ktorý rozhodnutie vydal, a údaj o tom, či súd zrušil alebo obnovil spoločný majetok manželov, alebo zúžil jeho rozsah, alebo zmenil manželský majetkový režim,
  • príp. ďalšie údaje.  

Zbierka listín obsahuje rovnopis manželskej zmluvy alebo súdneho rozhodnutia.

Zápis manželskej zmluvy do zoznamu sa vykoná len vtedy, ak je to v manželskej zmluve dohodnuté, inak na žiadosť oboch manželov. Naproti tomu zápis súdnych rozhodnutí o manželskom majetkovom režime sa vykonáva povinne bez ohľadu na vôľu manželov.

Zoznam je verejný; Notárska komora ČR zverejňuje spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup informácie zapísané do registra. Ktorýkoľvek notár vydá každému na jeho žiadosť zo zbierky listín odpis manželskej zmluvy alebo súdneho rozhodnutia, príp. potvrdenie o tom, že takáto listina nie je v Zozname zapísaná (§ 35j - § 35l zákona č. 358/1992 Sb., o notároch a ich činnosti (ďalej len "notársky poriadok").

Evidencia listín o manželskom majetkovom režime

Do Evidencie listín sa tiež zapisujú tak manželské majetkové zmluvy (resp. dohody o zmene týchto zmlúv), ako aj súdne rozhodnutia o manželskom majetkovom režime.

Evidencia obsahuje nasledujúce údaje:

  • meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalé bydlisko (budúcich ) manželov,
  • meno, priezvisko a sídlo notára, u ktorého je uložená manželská zmluva ( prípadne analogická informácia k súdnemu rozhodnutiu),
  • číslo spisu a dátum uzavretia zmluvy  ( prípadne analogická informácia k súdnemu rozhodnutiu),
  • dátum registrácie.

Informácie v Evidencii sú prístupné iba notárovi, ktorý manželskú zmluvu (dohodu) spísal, a Notárska komora ČR. Evidencia slúži ako zdroj informácií o aktuálnom majetkovom režime manželov iba počas dedičského konania po smrti jedného z manželov. Na žiadosť notára,  súdom povereného konať ako súdny komisár vo veci pozostalosti, poskytuje Notárska komora ČR notárovi informácie o tom, či v evidencii existuje jedna alebo viacero manželských zmlúv (dohôd) uzatvorených poručiteľom a u ktorého notára je uložená, prípadne či je evidované súdne rozhodnutie ohľadom majetkového režimu poručiteľa. Všetky vyššie uvedené dáta sú oznámené notárovi (§ 35d zákona č. 358/1992 Sb. Notárskeho poriadku).

4.4. Aké sú právne účinky evidencie (platnosť, možnosť podať námietky)?

Zoznam listín o manželskom majetkovom režime

Ak sú manželská majetková zmluva alebo súdne rozhodnutie o manželskom majetkovom režime zapísané v Zozname, manželia sa ich môžu dovolať voči tretím osobám, aj keď tieto s ich obsahom neboli oboznámené (§ 35l ods. 1 Notárskeho poriadku).

Evidencia listín o manželskom majetkovom režime

Údaje v Evidencii nie sú právne záväzné. Evidencia slúži len informačné účely.