5 Aké sú dôsledky v prípade rozvodu/rozluky?

5.1. Ako sa delí majetok (vecné práva)?

Podľa českého práva režim spoločného majetku zaniká rozvodom, smrťou jedného z manželov alebo niektorým z ďalších prípadov ustanovených zákonom. Ak dôjde k zániku  spoločného majetku manželov, vykoná sa likvidácia doterajších spoločných práv a povinností ich vysporiadaním.

Manželia (bývalí manželia) sa môžu na spôsobe vysporiadania dohodnúť (vysporiadaním však nesmú byť dotknuté práva tretích osôb), príp. môžu navrhnúť, aby o vysporiadaní rozhodol súd (§ 740 a § 765 Občianskeho zákonníka). Pri súdnom vyrovnaní (a podporne aj pri vyporiadaní dohodou manželov) sa vychádza zo zásady, že podiely oboch manželov na majetku, ktorý sa má vysporiadať, sú rovnaké. Avšak, pri vysporiadaní sa prihliadne predovšetkým na potreby nezaopatrených detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu (najmä ako sa staral o rodinu a rodinnú domácnosť), a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločného majetku. Zároveň každý z manželov nahradí to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho výlučný majetok, a môže požadovať úhradu toho, čo zo svojho výlučného majetku vynaložil na spoločný majetok. (§ 742 Občianskeho zákonníka).

Pokiaľ nedôjde do troch rokov od zániku spoločného vlastníctva manželov k vysporiadaniu toho, čo predtým patrilo do spoločného majetku, ani dohodou manželov a ak v tejto lehote nebol ani podaný návrh na vysporiadanie súdom, prebehne vysporiadanie podľa zákonnej domnienky tak, že:

  • hmotné veci hnuteľné sú vo vlastníctve toho manžela, ktorý ich pre potrebu svoju, svojej rodiny alebo rodinné domácnosti výlučne ako vlastník užíva,
  • ostatné veci hnuteľné a nehnuteľné veci sú v podielovom spoluvlastníctve oboch manželov, pričom ich podiely sú rovnaké (§ 741 Občianskeho zákonníka).

Rovnaké pravidlá platia v prípade, keď spoločný majetok manželov bolo zúžený manželskou zmluvou alebo bolo zrušené.

5.2. Kto je zodpovedný za existujúce dlhy po rozvode/rozluke?

Za spoločné záväzky oboch manželov, ktoré vznikli počas trvania manželstva, zodpovedajú manželia voči tretím osobám spoločne a nerozdielne, pretože vysporiadaním majetku nesmú byť ich práva dotknuté; inak by sa tretia osoba mohla domáhať, aby súd vyslovil, že vysporiadanie je voči nej neúčinné. Vysporiadanie dlhov tak má účinky len medzi manželmi (§ 737 Občianskeho zákonníka).  Manželia sú aj naďalej samostatne zodpovední za dlhy súvisiace s výlučným majetkom manželov.

5.3.1. V prípade, že majetkové pomery vykazujú spoločný prebytok:
- Musia byť nároky uspokojené prostredníctvom platby alebo v naturáliách?
- Ako sa takéto nároky posudzujú?
- Aká je výška vyrovnávacej platby?
- Kedy je nárok stanovený?

V Českej republike neexistuje úprava režimu prebytkov majetku.

5.3.2. V ostatných prípadoch (ak neexistuje spoločný prebytok)?

Každý z manželov nahradí to, čo zo spoločného majetku bolo vynaložené na jeho výlučný majetok a je oprávnený požadovať náhradu za to, čo vložil do spoločného majetku zo svojich vlastných prostriedkov,  ( § 742 Občianskeho zákonníka). Žiadne osobitné predpisy neupravujú, či sa má nárok vyrovnať formou platby alebo v naturáliách.