6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

V dedičskom konaní sa posúdia majetkové povinnosti a práva bývalých manželov podľa toho majetkového režimu, ktorý existoval medzi manželmi (t.j. buď zákonný režim, zmluvný režim alebo režim založený rozhodnutím súdu), prípadne aj podľa pokynov (závet), ktoré ohľadom svojho majetku urobil zosnulý manžel za svojho života pre prípad smrti. Podporne sa opäť použijú zásady pre vysporiadanie spoločného majetku súdom vymenované v bode 5.1. Pozostalý manžel sa však môže s dedičmi na vysporiadaní dohodnúť aj inak (§ 764 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Časť zaniknutého a vysporiadaného spoločného majetku, ktorá patrí poručiteľovi (v praxi ide väčšinou o polovicu zaniknutého spoločného majetku), tvorí jeho majetok (spolu s jeho výlučným majetkom) a stáva sa predmetom dedenia. Pozostalý manžel alebo manželka a deti zosnulého budú dediť v prvej skupine, každý z nich rovnakým dielom (§ 1635 ods. 1 Občianskeho zákonníka).